Prieskum: Slovenskí spotrebitelia poznajú ZELENÝ BOD

Dôležitou súčasťou prieskumu bola i otázka, či spotrebitelia nielen poznajú ZELENÝ BOD, ale či i vedia, čo reprezentuje. Dodatočnou kategorizáciou spontánnych odpovedí z prieskumu vyplynulo, že až 31,3 % opýtaných si spája ochrannú značku s obalmi, ktoré sú vhodné na recyklovanie, 23,7 % respondentov vie, že ochranná známka súvisí s triedením odpadu. Veľkej väčšine opýtaných sa ZELENÝ BOD spája s ekologicky prospešnou činnosťou, šetriacou životné prostredie a zdravie.

Pre samotného spotrebiteľa je prítomnosť ochrannej známky ZELENÝ BOD na obale výrobku dôležitá. Podľa prieskumu spotrebitelia prikladajú jej prítomnosti na obaloch pri rozhodovaní sa o kúpe výrobku veľký význam. Na otázku "Je pre Vás osobne označenie výrobku a spoločnosti tzv. Zeleným bodom motívom, aby ste takýto výrobok uprednostnili pri kúpe pred iným, podobným, ktorý toto označenie nemá?" odpovedalo až 59% opýtaných "Určite áno" alebo "Asi áno". Respondentom, ktorí odpovedali "neviem" alebo negatívne (41% odpovedí) bol dodatočne priblížený význam ochrannej známky ZELENÝ BOD a znovu zopakovaná otázka. Z týchto opýtaných až 72% odpovedalo kladne. Na základe týchto zistení označovanie výrobkov má významný vplyv na rozhodovanie spotrebiteľa pri kúpe.

Na Slovensku prebieha množstvo osvetových a vzdelávacích aktivít práve vďaka spoločnostiam, ktoré participujú na rozvoji systému ZELENÝ BOD. Prostredníctvom kontinuálnych kampaní smerovaných na verejnosť je rozširované povedomie o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu. Spoločnosť ENVI-PAK, ktorá systém ZELENÝ BOD na Slovensku prevádzkuje, zabezpečuje masívnu podporu separovaného zberu odpadov z obalov medzi obyvateľmi. Pravidelne vzdeláva a učí separovať odpad návštevníkov festivalu Pohoda, organizuje kampane na miestach, kde priamo vzniká množstvo odpadu – v nákupných centrách. V roku 2008 zorganizovala a zabezpečila masívnu kampaň na podporu triedenia odpadu: Každý môže… triediť odpad. Pravidelne zabezpečujeme materiály a vzdelávanie v materských centrách, materských a základných školách. V roku 2009 spoločne s vydavateľstvom Petit press vydala spoločnosť ENVI-PAK publikáciu SME v škole. Publikácia bola určená pre žiakov 9. ročníka základných škôl – na predmet prírodopis – Životné prostredie organizmov a človeka. Súčasťou pracovného zošita bola i sekcia o separovaní odpadu a o ochrannej známke ZELENÝ BOD.

Vďaka osvetovým a vzdelávacím aktivitám organizovaným v rámci systému Zelený bod  je rozširované povedomie o dôležitosti separovať odpad. Ak by všetci občania triedili odpad, umožnili by napríklad recykláciou papiera znížiť znečistenie ovzdušia až o 75%, znížiť spotrebu energie o 75% a znečistenie vody o 35%. Separovanie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu a pri efektívnom nastavení je zásobárňou druhotných surovín, čím šetrí vzácne prírodné zdroje.