Produktívne investície do akvakultúry – doplnkové činnosti

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry
  • samostatne hospodáriaci roľníci
  • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
  • občianske združenia
  • štátne podniky

Žiadateľ musí spadať do kategórie MSP v zmysle Odporúčania Komisie, resp. do kategórie ostatných podnikov, na ktoré sa nevzťahuje z dôvodu vymedzenia pojmu Odporúčanie Komisie, t. j. majú menej ako 750 zamestnancov alebo obrat menší ako 200 miliónov €.

Oprávnené aktivity:

 • Investície súvisiace s výstavbou, rozšírením, rekonštrukciou a modernizáciou priestorov na území existujúcej akvakultúrnej prevádzky, určených pre doplnkové činnosti úzko spojené s produkčnou činnosťou v akvakultúre, a to za predpokladu, že doplnkové činnosti súvisia s hlavnou činnosťou subjektu akvakultúry, vrátane rozvoja rybárskej turistiky, osvety a vzdelávania, alebo environmentálnych služieb v oblasti akvakultúry, s výnimkou ubytovacích a reštauračných zariadení. nádrží (na prítoku) a pod.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 172 773 €

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Mikro, malý a stredný podnik:

 • Maximálna výška príspevku na projekt je 25 000 €.
 • Minimálna výška príspevku na projekt je 10 000 €.Ostatné podniky:
 • Maximálna výška príspevku na projekt je 15 000 €.
 • Minimálna výška príspevku na projekt je 6 000 €.

Viac o oprávnených žiadateľoch, podporovaných aktivitách, oprávnených typoch projektov a financovaní nájdete na našom partnerskom portáli GrantExpert >>>