PRV 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (2008/PRV/07)

Názov:
PRV 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (2008/PRV/07)

Webstránka zverenenia výzvy:

 na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Sekcia rozvoja vidieka
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel: +421 2 59266 275
fax:+421 2 59266 585
e-mail: lubomir.micek@land.gov.sk

Ciele programu:
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:
• rozširovania zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva;
• tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest;
• zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Bratislavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %:

 • časť A: minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje pre oblasti cieľa Konvergencia, minimálne 70 % predstavujú vlastné zdroje pre Ostatné oblasti
 • časť B: 0 % v oblastiach cieľa Konvergencia aj v Ostatných oblastiach

Maximálna výška prí­spevku:

 • pre časť A: 200 000 EUR
 • pre časť B: 80 000 EUR

Minimálna výška prí­spevku:

 • pre časť A: 2 600 EUR
 • pre časť B: 1 500 EUR 

Adresa implementačnej agentúry:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia projektových podpôr PPA
Dobrovičova ul. č. 12
815 26 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Pôdohospodárska platobná agentúra

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 30. 09. 2008 

Dátum zverejnenia výzvy: 01. 07. 2008, prijímanie ŽoNFP od 15.08.2008 

Podporované aktivity:

 • Časť A (článok 55 b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)
  – rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
  – prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
  – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení;
  – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).
  Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.                                              
 • Časť B (článok 55 c) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)
  – marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu
 • Opis typu operácií zahrnutých v článku 55 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
  – v časti A. pôjde o akcie zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu nízkokapacitných ubytovacích zariadení, prestavbu a prístavbu časti rodinných domov na nízkokapacitné ubytovanie, kempingové ubytovanie a výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu doplnkových relaxačných zariadení. 
  –  v časti B. pôjde o akcie zamerané na marketing cestovného ruchu.

Názov opatrenia:
Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A resp. časť B

Názov priority:
Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Skratka programu: PRV SR 2007-2013

Názov programového dokumentu: Program rozvoja vidieka SR 2007-2013

Typ fondu: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
 
Oblasť podpory:
Cestovný ruch
Rozvoj vidieka
 
Sektor: Súkromný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • oprávnený žiadateľ pre časť A:
  Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade žiadateľov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %.
  Ak žiadateľ vykazuje podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižší ako 30 %, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR.
 • oprávnený žiadateľ pre časť B
  Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.