Rozvoj podnikania a cestovného ruchu – Bratislavský kraj

europro

Opatrenie č. 1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania

Cieľom opatrenia je dosiahnutie stabilného a diverzifikovaného podnikateľského prostredia, vytvorenie dlhodobo udržateľných pracovných miest v sekundárnom sektore, rast exportnej výkonnosti a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov prostredníctvom efektívnejšieho zhodnocovania potenciálu regiónu v oblasti modernej techniky, technológie a diverzifikácie činností, zabezpečenia realizácie transferu nových technológií do priemyslu v regióne z hľadiska inovácie výrobkov, ich kvality a konkurencieschopnosti a modernizácie priemyslu v regióne vytvárajúceho podmienky na tvorbu efektívnych pracovných miest.

Podporované aktivity:

 1. podpora zakladania nových MSP vrátane živnostníkov,
 2. rozšírenie existujúcich MSP,
 3. zmena výrobného procesu v existujúcich MSP (pomocou racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie),
 4. prevzatie alebo nákup MSP, ktorého prevádzkovanie podnikateľ skončil alebo by musel ukončiť, ak by nebol odkúpený,
 5. transfer inovatívnych a informačných technológií, podpora inovácie výrobných postupov,
 6. podpora poskytovania poradenských a konzultačných služieb podnikateľom,
 7. prvá účasť podnikateľa na výstave alebo veľtrhu, súvisiaca s jeho podnikateľskou činnosťou,
 8. prvá účasť na obchodných misiách v zahraničí,
 9. pomoc začínajúcim podnikateľom využívajúcim inkubátory,
 10. prenájom priestorov a budov v priemyselnej zóne, vo vedecko-technologickom parku alebo v inovačnom centre, t. j. na území, v ktorom sa sústreďuje priemyselná činnosť (výroba) alebo služby (týkajúce sa vedecko-technickej činnosti a kvartérneho sektora),
 11. vypracovanie štúdií a projektových dokumentácií viazaných na aktivity uvedené v opatreniach 1.1. programového doplnku JPD 2

Koneční príjemcovia: malí a strední podnikatelia z okresov Malacky, Pezinok, Senec a piatich mestských častí hl. mesta SR: Záhorská Bystrica, Vajnory, Rusovce, Jarovce, Čuňovo.

Maximálna výška pomoci na investičné projekty je 40.000.000 SKK. Maximálna výška pomoci pre prvú účasť na veľtrhu, výstave a zahraničnej misii je 2.000.000 SKK. Maximálna výška pomoci pre poradenské a konzultačné služby je 4.000.000 SKK. Miera spolufinancovania žiadateľom: pre aktivity 1-5: max. 70% z celkových oprávnených nákladov na projekt, pre aktivity 6-8: max. 50% z celkových oprávnených nákladov na projekt

Opatrenie č. 1.2. Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Cieľom opatrenia je zabezpečenie vhodných podmienok na rozvoj malých a stredných podnikov, na rozvoj služieb pre podnikateľov zvýšením atraktívnosti oblastí podnikania pomocou optimalizácie a modernizácie kvality podpornej infraštruktúry a zariadení a ich adaptáciu na technický vývoj.

Podporované aktivity:

 1. Podpora výstavby, zakladania a rozvoja inkubátorov.
 2. Podpora výstavby priemyselných zón, vedecko – technologických parkov a inovačných centier, výskumných a vývojových centier t.j. území, na ktorých sa sústreďuje priemyselná činnosť (výroba) alebo služby najmenej dvoch podnikateľských subjektov a podpora budovania infraštruktúry, potrebnej na ich zabezpečenie.
 3. Rekonštrukcia nevyužívaných budov a areálov pre účely podnikateľských aktivít.
 4. Výstavba technickej infraštruktúry v súvislosti s aktivitami tohto opatrenia.
 5. Podpora využívania informačných technológií a služieb

Koneční príjemcovia: VÚC, mestá, mestské časti, obce, združenia miest alebo obcí z okresov Malacky, Pezinok, Senec a piatich mestských častí hl. mesta SR: Záhorská Bystrica, Vajnory, Rusovce, Jarovce, Čuňovo. Minimálna výška pomoci je 300.000.-SKK. Maximálna výška pomoci nie je stanovená Konečný prijímateľ sa musí podieľať 5% na celkových oprávnených nákladoch projektu.

Opatrenie č. 1.3. Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

Cieľom opatrenia je efektívnejšie využitie rekreačného potenciálu územia pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti. Sektor cestovného ruchu najmä v prímestskom prostredí aglomeračného sídla Bratislavy by sa mal výraznejšie podieľať na raste HDP ako aj na celkovej zamestnanosti celého regiónu. Snahou je dosiahnuť úroveň kvantity a kvality služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie porovnateľnú s poskytovanými turistickými službami v podobných regiónoch členských štátov EÚ.

Podporované aktivity:

 1. výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení v oblasti cestovného ruchu a rekreácie,
 2. výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení obchodnej a kongresovej turistiky,
 3. výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení podľa platnej kategorizácie určenej vo vyhláške MH SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried,
 4. výstavba alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stravovacích zariadení priamo v objekte ubytovacieho zariadenia alebo výstavba nových samostatných stravovacích zariadení,
 5. výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení poskytujúcich doplnkové služby v oblasti cestovného ruchu a rekreácie (kúpalísk, otvorených a krytých plavární, bazénov, hygienických zariadení, športovo – rekreačných zariadení, relaxačných centier, sáun, posilovní, detských ihrísk, požičovní športových potrieb, atď.),
 6. obstaranie zariadení spojené s výstavbou nových alebo rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich zariadení poskytujúcich doplnkové služby v oblasti cestovného ruchu a rekreácie,
 7. vybudovanie informačného a rezervačného systému,
 8. podpora poskytovania poradenských a konzultačných služieb podnikateľom v oblasti cestovného ruchu a rekreácie
 9. prvá účasť podnikateľa na výstavách a veľtrhoch súvisiacich s jeho podnikateľskou činnosťou
 10. prvá účasť na obchodných misiách v zahraničí,
 11. podpora a úhrada nákladov na štúdie a projektové dokumentácie v zmysle opatrenia

Koneční príjemcovia: malí a strední podnikatelia z okresov Malacky, Pezinok, Senec a piatich mestských častí hl. mesta SR: Záhorská Bystrica, Vajnory, Rusovce, Jarovce, Čuňovo.

Výška pomoci je pre aktivity 1-7: max. 30% z celkových oprávnených nákladov na projekt, max. 40.000.000 SKK, pre aktivity 8-10: max. 50% z celkových oprávnených nákladov na projekt, max. 4.000.000 SKK, pre aktivity 9. a 10. max. 2.000.000 SKK a pre pre aktivity 11: max. do výšky 100% z celkových oprávnených nákladov na projekt, 100.000 EUR počas 3 rokoch

Opatrenie č. 1.4. Podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

Cieľom opatrenia je integrovať rozvoj cestovného ruchu v perspektíve trvalo udržateľného rozvoja; mal by sa stať integrálnou súčasťou územného plánovania a územného rozvoja, na jednej strane valorizáciou charakteru atraktívnosti rozdielnych území a využitím ich turistického imidžu za účelom podpory iných aktivít; na druhej strane to musí prispieť k podpore kvality prírodného a kultúrneho dedičstva.

Podporované aktivity:

 1. podpora zlepšovania kvality životného prostredia v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu a rekreácie (napr. vyčistenie jazier),
 2. podpora sprístupňovania atraktivít územia v súlade s podmienkami príslušnej ochrany územia,
 3. podpora dobudovania a napojenia miestnych cyklotrás na medzinárodnú dunajskú a moravskú cyklotrasu
 4. podpora výstavby technickej infraštruktúry pre potreby rozvoja cestovného ruchu a rekreácie,
 5. podpora budovania systému priestorovej orientácie,
 6. podpora vybudovania vlastného informačného a rezervačného systému (e-booking),
 7. podpora napojenia na jednotný informačný systém cestovného ruchu tak, aby strediská cestovného ruchu v SR vytvorili jednotnú sieť, poskytujúcu všetky potrebné informácie pre turistov,
 8. podpora zriaďovania turistických informačných kancelárií (TIK-ov, infokioskov),
 9. podpora propagácie CR, kultúrnych, športových aktivít a rekreácie v regióne, zameraný na prilákanie turistov a návštevníkov,
 10. podpora skvalitňovania podmienok komplexných stredísk cestovného ruchu,
 11. podpora vytvárania podmienok na rozvoj cestovného ruchu a rekreácie,
 12. podpora prípravy územno – plánovacej a projektovej dokumentácie, súvisiacej s cestovným ruchom a rekreáciou a vypracovania štúdií v zmysle opatrenia.

Koneční príjemcovia: VÚC, mestá, mestské časti, obce, združenia miest alebo obcí z okresov Malacky, Pezinok, Senec a piatich mestských častí hl. mesta SR: Záhorská Bystrica, Vajnory, Rusovce, Jarovce, Čuňovo.

Minimálna výška pomoci je 300.000.-SKK. Maximálna výška pomoci nie je stanovená. Konečný prijímateľ sa musí podieľať 5% na celkových oprávnených nákladoch projektu.

Uzávierka pre  všetky opatrenia je 30. jún 2006