SIA informuje ako stiahnuť žiadosť o príspevok z eurofondov

Sociálna implementačná agentúra zverejilametodický výklad k možnosti späťvzatia predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód DOP2009-SIP003.

"Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007- 2013 umožňuje žiadateľovi späťvzatie ním predloženej žiadosti o NFP v ktoromkoľvek procese v rámci konania o žiadosti v zmysle §14 Zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, čím je konanie o žiadosti ukončené. V tom prípade nejde o konanie riadiaceho orgánu, ktoré je ukončené rozhodnutím o schválení, resp. neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok," uvádza SIA.

Pokiaľ ide o obmedzenie žiadateľa podať len jednu žiadosť o NFP v rámci tejto výzvy, vzťahuje sa na takú žiadosť o NFP, o ktorej bolo začaté konanie o žiadosti a ktoré bolo ukončené rozhodnutím o schválení, resp. neschválení žiadosti o NFP.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.