SIA: Predbežná uzávierka výzvy DOP2009-SIP003 je 29. januára

Sociálna implementačná agentúra oznámila, že 29. januára 2010 (piatok) bude uzávierka priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód DOP2009-SIP003, ktorá bola vyhlásená dňa 15. júna 2009.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu SR na túto výzvu predstavuje sumu 10 miliónov EUR. K termínu 28. decembra 2009 boli doručené 3 žiadosti o NFP vo výške žiadaného NFP 4 056 tis. €.