SIA uskutočnila dva semináre pre žiadateľov o príspevok z eurofondov

Sociálna implementačná agentúra (SIA) v polovici decembra 2009 vyhlásila výzvu zameranú na podporu zamestnanosti zvyšovaním adaptability pracovníkov (kód DOP-SIA-2009/1.2.1/02). Podniky môžu využiť 30 miliónov eur. Projekty by sa mali zameriavať na všeobecné a špecifické vzdelávanie, a jeho výsledkom nemá byť zvýšenie stupňa vzdelania.

Cieľovou skupinou projektov sú osoby, ktoré na základe pracovnej zmluvy so žiadateľom vykonávajú svoju prácu na území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP je do 30.4.2009 alebo do vyčerpania alokovaných prostriedkov.

Potenciálni žiadatelia, ale aj odborná a laická verejnosť sa mohli zúčastniť na dvoch informačných seminároch súvisiacich s výzvou v Prešove (11.1.2010) a v Trnave (13.1.2010). Účasť na seminároch bola bezplatná.

Prezentované informácie nájdete na tomto odkaze.