SIA vyhlásila výzvu zameranú na rozvoj ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb

Sociálna implementačná agentúra (SIA) dnes (31. marca) vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na rozvoj ľudských zdrojov a zlepšenie kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami. Termín uzávierky je 30. júna 2010 alebo do vyčerpania alokovaných prostriedkov.

Oprávnenými žiadateľmi/prijímateľmi pomoci sú subjekty mimovládneho neziskového sektora, registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít, a to sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, účelové zariadenia cirkvi a Slovenský červený kríž. Žiadateľ musí existovať minimálne jeden rok.

Oprávnené cieľové skupiny pre projekty predložené žiadateľmi v rámci výzvy sú podľa výzvy:

Žiadateľa – Zamestnanci pracujúci na pracovnú zmluvu, Zamestnanci pracujúci na Dohodu o pracovnej činnosti, Dobrovoľníci (pracujúci na základe písomnej Zmluvy/Dohody o dobrovoľníckej činnosti)(pre oprávnené aktivity 1až4), NO ako žiadateľ (pre oprávnené aktivity 5a6)

Partnera/ov – Zamestnanci pracujúci na pracovnú zmluvu (pre oprávnené aktivity 1až4)
Žiadateľ môže popri vlastných zamestnancoch a dobrovoľníkoch vzdelávať aj zamestnancov svojho partnera uvedeného v projekte. Podmienkou však je, že súbor cieľových skupín musí zahŕňať aj zamestnancov žiadateľa, nielen zamestnancov partnera/ov.