Slovensko pripravuje pristúpenie k Protokolu WHO o nelegálnom tabaku

konotrola tabaku

7. Konferencia strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (FCTC), november 2016, India. Zdroj: WHO

Ide o protokol k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku (FCTC). Dohovor je najväčšiou medzinárodnou zmluvou, ktorá vlády smeruje k potláčaniu fajčenia a zníženie počtu úmrtí v súvislosti s konzumáciou tabakových výrobkov. Vznikla pod hlavičkou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Slovensko dohovor ratifikovalo v roku 2004 a o rok neskôr vstúpil do platnosti.

Protokol k dohovoru sa špecificky venuje odstráneniu všetkých foriem nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. Sťažiť má ich pašovanie aj s nezákonnú výrobu. Hlavným nástrojom je kontrola dodávateľského reťazca.

Protokol zatiaľ nie je záväzný

Protokol bol otvorený na podpis v roku 2013 a do platnosti vstúpi až keď ho ratifikuje 40 štátov. Zatiaľ tak urobilo 25, vrátane 6 krajín EÚ a minulý rok aj samotná EÚ v rozsahu svojich právomocí. Pre Slovensko má preto vplyv už len to, že protokol bude zohľadňovať EÚ pri výkone svojich kompetencií, napríklad obchodnej.

Aby sa protokol uplatňoval celý je potrebná aj ratifikácia na národnej úrovni. V slovenských podmienkach je potrebný aj súhlas Národnej rady, ratifikácia prezidentom a prijatie zákona, ktorý protokol vykoná.

Návrh na pristúpenie k protokolu za Slovensko na vládu predložilo ministerstvo financií. Nelegálny obchod s tabakom je totiž problém aj z hľadiska únikov na daniach a clách.

Protokol sa týka viacerých rezortov, okrem financií aj zdravotníctva, vnútra, spravodlivosti a hospodárstva.

Zisťovanie a sledovanie

Na úrovni EÚ protokol povedie k zavádzaniu plne elektronického systému „sledovania a zisťovania“ (Track and Trace) v dodávateľskom reťazci tabakových výrobkov. Do európskeho práva ho zavádza tabaková smernica z roku 2014.

Unikátne kódy na krabičkách a baleniach, ktorých overenie trvá sekundy by mali značne sťažiť nelegálny obchod s tabakom.

Zatiaľ nie je jasné, ako bude tento systém vyzerať a kto ho bude primárne kontrolovať. Čaká sa na vykonávacie akty Európskej komisie. Realitou by mal byť od roku 2019, je však možné, že sa tento termín kvôli prieťahom so štúdiami uskutočniteľnosti nedodrží.

https://euractiv.sk/clanky/podnikanie-a-praca/stopovat-tabak-technicke-riesenia/

V rámci pripomienkového konania Republiková únia zamestnávateľov upozorňovala, že implementácia protokolu by nemala byť „zbytočnou záťažou pre tie subjekty, ktoré okrem tabakových výrobkov obchodujú aj s inými komoditami, napríklad hypermarkety, veľkosklady a dopravné spoločnosti“.

Národná úprava si tiež bude podľa tabakových firiem vyžadovať zapojenie expertov na nelegálny trh z colných orgánov, policajných zložiek, finančnej správy a príslušných ministerstiev.

Požiadavky protokolu na sledovanie a zisťovanie by však z ich pohľadu mali byť „realistické a z hľadiska technologických možností výroby“ a zohľadňovať práva duševného vlastníctva.

Tabakový priemysel už teraz niektoré požiadavky plní, napríklad overuje zákazníkov a vedie detailné záznamy o obchodných transakciách. Spolupracuje s colnými a policajnými zložkami pri odhaľovaní nelegálneho obchodu.