SOP PS Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry CR (1112010-081)

Názov:
SOP PS Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry CR (1112010-081)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19,
827 15 Bratislava 212
Fax: 02 / 4333 7827
Tel. ústredňa: 02/4854 1111

Ciele programu:
Cieľom opatrenia je umožniť verejnému sektoru zabezpečiť rozvoj podnikania v cestovnom ruchu, zvýšenia zamestnanosti a kvality života v regiónoch podľa Cieľa 1. Zámerom opatrenia je zlepšenie kvalitatívnej úrovne tam, kde existuje potenciál pre cestovný ruch.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 5 %

Maximálna výška prí­spevku: 60 000 000 SKK

Minimálna výška prí­spevku: 1 000 000 SKK

Vyčlenený rozpočet výzvy: 163 000 000 SKK a môže byť navýšená v nadväznosti na reálne čerpanie finančných prostriedkov v rámci opatrení Sektorového operačného programu Priemysel a služby zameraných na podporu verejného sektora

Adresa implementačnej agentúry:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
 
Názov implementačnej agentúry:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 19. 09. 2008 do 16.00 hod

Dátum zverejnenia výzvy: 18. 08. 2008

Podporované aktivity

 • zatraktívnenie regiónov a lokalít pre vstup investičného kapitálu prostredníctvom budovania, resp. skvalitňovania komplexných stredísk cestovného ruchu.
 • podpora investičných projektov zameraných na budovanie mikroinfraštruktúry súvisiacej so zariadeniami a strediskami cestovného ruchu, kultúrnymi a historickými objektmi, prírodnými atraktivitami (prístupové cesty a parkoviská a inžinierske siete), ktoré nadväzujú už na existujúce inžinierske siete v obci. Nevylučuje to projekty individuálneho zamerania s tým, že príslušný úrad životného prostredia vydá k danému projektu súhlasné stanovisko (napr. vybudovanie chemickej čistiarne odpadových vôd kapacitne nadväzujúcej na daný objekt využívaný v cestovnom ruchu); dokúpenie nehnuteľného majetku k pôvodnému majetku konečného prijímateľa za účelom dosiahnutia cieľa stanoveného v projekte,
 • podpora zriaďovania a obnovy turisticko-informačných kancelárií (prezentácia aktivít regiónu) a ich napojenie na informačný systém Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na základe zmluvy so SACR,
 • výroba a inštalácia medzinárodne akceptovaných turistických značení (destinácií a atraktivít cestovného ruchu, kultúrnych, technických a historických pamiatok, prírodných atraktivít a pod.),
 • podpora obnovy a ochrany nehnuteľného majetku – kultúrne a historické pamiatky ako hrady, kaštiele a pod.) v priamej väzbe na cestovný ruch,
 • podpora kultúrnych aktivít (obnova a rekonštrukcia kultúrno-náučných chodníkov a podobných aktivít v priamej väzbe na cestovný ruch),
 • podpora výstavby a rekonštrukcie verejných hygienických zariadení v strediskách cestovného ruchu,
 • výstavba zariadení na obsluhu vodných plavidiel využívaných prevažne na účely cestovného ruchu (vodné móla, prístaviská a pod.),
 • výstavba športovo-rekreačných zariadení (detské a športové ihriská v strediskách a lokalitách cestovného ruchu),
 • budovanie, oprava a značenie turistických trás, cyklotrás, lyžiarskych tratí , chodníkov, oddychových priestorov, vyhliadok, atď.,
 • obnova a revitalizácia prírodných atraktivít a pamiatok bezprostredne súvisiacich a nadväzujúcich na cestovný ruch,
 • a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

Názov opatrenia: Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu

Názov priority: Rozvoj cestovného ruchu

Skratka programu: SOP PaS

Názov programového dokumentu: Sektorový operačný program Priemysel a služby

Typ fondu: ŠTRUKTURÁLNE
 
Oblasť podpory:
Cestovný ruch
Rozvoj vidieka
Lokálna infraštruktúra
 
Sektor: Verejný
 
Oprávnení­ žiadatelia:
Mestá a obce
VÚC