Spoločná výzva OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001)

Názov:
Spoločná výzva OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:

Poskytovateľ pomoci z ERDF:
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
webová stránka: www.economy.gov.sk

Vykonávateľ schémy:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
webová stránka: www.siea.gov.sk

Poskytovateľ pomoci z ESF:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava
webová stránka: www.employment.gov.sk; www.esf.gov.sk

Vykonávateľ schémy:
Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6
816 43 Bratislava
webová stránka: www.sia.gov.sk
 
Ciele výzvy:
Cieľom poskytnutia pomoci formou podpory jednotlivých oprávnených projektov je:

 • zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom;
 • zvýšenie tvorby pracovných miest;
 • zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov;
 • zvýšenie zamestnanosti;
 • zvýšenie adaptability zamestnancov

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %: 30 – 50 % 

Maximálna výška prí­spevku: 200 000 EUR 

Minimálna výška prí­spevku: 5 000 EUR 

Vyčlenený rozpočet výzvy: 600 000 000 SKK

Adresa implementačnej agentúry:
Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6
816 43 Bratislava
 
Názov implementačnej agentúry: Sociálna implementačná agentúra

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 28. 11. 2008

Dátum zverejnenia výzvy: 28. 08. 2008

Podporované aktivity:

 • Pomoc je určená na projekty zamerané na niektorú z uvedených aktivít:
  – výstavba, rozšírenie alebo rekonštrukcia prevádzkových priestorov určených na priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu a činnosti napomáhajúce rozvoju služieb,;
  – hmotné a nehmotné investície, t.j. nákup technológií, strojov, prístrojov, zariadení, vybavenia a iného nehmotného majetku investičného aj neinvestičného charakteru určených pre priemyselnú výrobu a služby;
 • v kombinácii s aktivitami:
  – tvorba pracovných miest, resp. zabezpečenie samozamestnania;
  – vyškolenie zamestnancov, živnostníkov v nadväznosti na potreby pracovného miesta;
  – poradenské a podporné služby potrebné pre začatie podnikania.

Názov opatrenia:
OP KaHR – Inovácie a technologické transfery, OP ZaSI – Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Názov priority:
OP KaHR – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, OP ZaSI – Podpora rastu zamestnanosti

Skratka programu: OP KaHR, OP ZaSI

Názov programového dokumentu:
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Typ fondu: ŠTRUKTURÁLNE
 
Oblasť podpory:

 • Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • Priemysel, služby a inovácie
   

Sektor: Súkromný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia

 • 1. Začínajúci podnikatelia (fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., ktoré ku dňu podania žiadosti nepodnikajú dlhšie ako tri roky, t.j. u živnostníkov od dátumu vydania živnostenského oprávnenia, u podnikateľov zapísaných v obchodnom registri od dátumu zápisu do obchodného registra), ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa.
 • 2. Organizácie zriadené orgánmi štátnej a verejnej správy. Pomoc podľa Schémy podpory pre začínajúcich podnikateľov je možné poskytnúť aj organizáciám zriadeným orgánmi štátnej a verejnej správy, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, sú účastníkmi hospodárskej súťaže, a v ktorých je podiel právnických osôb na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vyšší alebo rovný 51 %. Pod pojmom právnická osoba sa pritom rozumie taká právnická osoba, u ktorej sa na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nepodieľa osoba, ktorá je orgánom štátnej alebo verejnej správy