Spoločné pravidlá pre odsúdené osoby v EÚ zaviedla iba polovica členských krajín

Brusel 5. februára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes vyzvala členské štáty, aby implementovali spoločne dohodnuté pravidlá týkajúce sa odsúdených osôb alebo osôb čakajúcich na súdne konanie v inej krajine EÚ. Zatiaľ boli tieto pravidlá zavedené len v asi polovičke z 28 členských krajín únie.

V správe EK sa skúma implementácia troch samostatných rámcových rozhodnutí EÚ týkajúcich sa odovzdávania väzňov, probačných opatrení a alternatívnych sankcií a európskeho príkazu na dohľad.

Tieto tri právne predpisy umožňujú vykonať trest odňatia slobody, probačné rozhodnutia alebo iné alternatívne sankcie a opatrenia dohľadu pred súdnym konaním v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej je osoba odsúdená alebo v ktorej čaká na súdne konanie. Môže to byť krajina, ktorej je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, v ktorej má obvyklý pobyt, alebo iná krajina EÚ, v ktorej má takáto osoba úzke väzby.

Pravidlá, ktoré členské štáty jednomyseľne prijali v rokoch 2008 a 2009, sa mali implementovať do 5. decembra 2011; 6. decembra 2011 a 1. decembra 2012. Dodnes však implementovalo rozhodnutie o odovzdávaní väzňov iba 18 členských štátov, rozhodnutie o probačných opatreniach a alternatívnych sankciách 14 členských štátov a rozhodnutie o európskom príkaze na dohľad implementovalo iba 12 členských krajín.

Slovensko, s niekoľkomesačným oneskorením voči predpísaným termínom, už implementovalo všetky tri pravidlá.

Cieľom pravidiel je zlepšiť vzájomnú dôveru medzi justičnými systémami v Európe, ktorá je dôležitým prvkom spoločného európskeho priestoru spravodlivosti. Tieto tri rámcové rozhodnutia sú takisto dôležitými nástrojmi na uľahčenie sociálnej nápravy odsúdených osôb a obmedzenie uplatňovania vyšetrovacej väzby.

Neskorá alebo neúplná implementácia zo strany niektorých členských štátov je obzvlášť poľutovaniahodná z dôvodu, že rámcové rozhodnutia majú potenciál znížiť počet rozhodnutí súdov o väzbe voči nerezidentom. Prispelo by to nielen k zníženiu preplnenosti väzníc, a teda k zlepšeniu podmienok väzby, ale takisto by to prinieslo úspory verejných prostriedkov, ktoré členské štáty vynakladajú na zariadenia na výkon väzby.

Komisia preto apeluje na všetky členské štáty, ktoré ešte k implementácii nepristúpili, aby urýchlene prijali opatrenia na úplnú implementáciu týchto právnych predpisov EÚ. V prípade ak tak tieto krajiny neurobia, exekutíva EÚ bude môcť v decembri 2014 začať konanie o porušení povinnosti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl