Stop finančnej úžere

Petičná akcia Stop finančnej úžere podporuje vládny návrh zákona o spotrebiteľských a iných  úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, a vyjadruje nesúhlas s pozmeňujúcim návrhom poslancov, ktorý  24. februára  prijal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

„Na základe podnetov zo strany spotrebiteľov hodnotíme mnohé zmluvy o spotrebiteľských úveroch ako neprijateľné, odporujúce dobrým mravom a čestným obchodným praktikám. Nastavené úverové podmienky, odplaty, neprehľadné a komplikované zmluvy písané drobným písmom sú pre spotrebiteľov často likvidačné,“ uviedla predsedníčka OMBUDSPOT, profesionálna zložka Združenia na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade  (ZNOPS) Mgr. Helena Mezenská.   

Spotrebiteľské organizácie OMBUDSPOT ZNOPS, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska a Spotrebiteľský  inštitút  petičnou akciou upozorňujú spotrebiteľskú verejnosť na fakt, že schválený pozmeňujúci návrh umožňuje zvyšovať  odplatu za poskytovanie  úveru a dovoľuje  ju porovnávať s odplatou obvyklou  na finančnom trhu. 

Pôvodný vládny návrh zákona stanovuje, že odplata  v spotrebiteľskej zmluve nesmie podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú bankami za spotrebiteľské úvery v obdobných prípadoch, čo je plne v súlade so Smernicou EP a Rady č.87/102/ES. V súlade s touto smernicou členské štáty EÚ môžu prijať prísnejšie opatrenia na posilnenie ochrany spotrebiteľov, aby zabránili  nekalým praktikám  na finančnom trhu. V praxi sa tieto opatrenia prijímajú v prospech zraniteľných skupín spotrebiteľov ako sú napríklad občania s nižším vzdelaním, nízkopríjmové skupiny, dôchodcovia či inak znevýhodnení spotrebitelia. Obdobné obmedzenia už uplatňujú napr. v Poľsku, Portugalsku, Grécku, Slovinsku či Francúzsku.

Spotrebiteľské organizácie zároveň vyzvali listom všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky i predsedov poslaneckých klubov, aby tomuto nežiaducemu javu predišli prijatím vládneho návrhu, ktorý je efektívnym nástrojom ochrany a čistoty trhu.

Akcia Stop finančnej úžere vyvrcholí 15. marca 2010, ktorý je Svetovým dňom spotrebiteľských práv. Tohto roku je tento deň venovaný finančným službám a pod heslom „naše peniaze, naše práva“ bude spolu s petíciou veľkým NIE  pozmeňujúcemu návrhu predloženému Výborom NR SR pre financie, rozpočet a menu. OMBUDSPOT ZNOPS  pripravil v tento deň v Poprade pre spotrebiteľskú i odbornú verejnosť Deň otvorených dverí. Informácie o podpisových miestach petície v jednotlivých častiach Slovenska a o programe Dňa otvorených dverí  určeného spotrebiteľom nájdete na www.ombudspot.sk.