Slovensko môže do roku 2020 dosiahnuť 80 % úrovne vyspelých krajín

Bratislava 27. marec (TASR) – Recesia, do ktorej v roku 2008 vyústila globálna hospodárska kríza, oslabila na niekoľko rokov aj rozvojové ašpirácie slovenskej ekonomiky. Pri využití zlepšenej celosvetovej situácie je však možné očakávať, že slovenská ekonomika do roku 2020 dosiahne 75 až 80 % úrovne vyspelejších krajín Európskej únie (EÚ-15) a takmer 90 % úrovne celej európskej 27-čky. Vyplýva to zo Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2020 z dielne Slovenskej akadémie vied (SAV).

Dokument tiež predpovedá, že v rovnakom časovom horizonte sa môže miera zamestnanosti v SR priblížiť k hodnotám typickým pre EÚ-15 a mzdy môžu dosiahnuť 57 % úrovne západoeurópskych krajín. "Početné komparatívne analýzy priebehu a výsledkov konvergenčných procesov prebiehajúcich vo svetovej ekonomike potvrdzujú dosiahnuteľnosť uvedených cieľov," konštatuje stratégia. Zvýšenie reálnych miezd na spomínanú úroveň by znamenalo, že v nasledujúcej dekáde by sa mzdy zvýšili približne o 25 %.

Tak pre rast zamestnanosti, ako aj rast miezd či disponibilných príjmov domácností je podľa SAV najvýhodnejšie realizovať rozvoj spoločnosti založený na náraste investícií do vedy a výskumu a na zvýšení kvality pracovnej sily. "Rast mzdovej hladiny bude posilnený skutočnosťou, že po desaťročiach stagnácie reálnej mzdy budú mať zamestnanci šancu kompenzovať svoje dlhodobé príjmové odriekanie," dodáva stratégia.

Rast mzdovej úrovne je veľmi želaným javom aj podľa hlavného ekonóma Slovenskej sporiteľne Juraja Bartu. "Po prijatí eura nás celkom prirodzene čaká vyššia inflácia, keďže inflačný kanál je teraz jediným, cez ktorý sa môžu približovať cenové hladiny u nás a v najvyspelejších krajinách," upozornil pre TASR. Inflačné prostredie spätne podporuje aj rast miezd.

V tejto súvislosti je však podľa neho veľmi dôležitým predpokladom vytvoriť na Slovensku také ekonomické prostredie, v ktorom bude rásť produktivita práce. "Vtedy nás rast miezd nebude znevýhodňovať, či už z pohľadu atraktivity pre zahraničných investorov, ale najmä v zmysle konkurencieschopnosti slovenských výrobcov," dodáva ekonóm.

vjo