Stretnutie poskytovateľov environmentálnych služieb

Ochrana životného prostredia a znižovanie spotreby zdrojov patria medzi jedny z hlavných priorít Európskej komisie a budú nimi aj v budúcich rokoch. Sieť Enterprise Europe Network ako najväčšia podporná sieť pre podnikateľov v Európe sa zameriava v týchto rokoch na podporu podnikateľov pri zvyšovaní ich environmentálnej výkonnosti a realizuje viacero projektov v tejto oblasti.

Dňa 8.12.2010 sa v Prešove uskutočnilo stretnutie verejných a súkromných subjektov pôsobiacich v environmentálnej oblasti vo vzťahu k malým a stredným podnikom na Východnom Slovensku na tému: "Možnosti spolupráce pri zvyšovaní environmentálnej výkonnosti malých a stredných podnikateľov Východného Slovenska a znižovaní dopadu ich činnosti na životné prostredie".

Počas stretnutia sa mohli poskytovatelia služieb vzájomne spoznať a odzneli príspevky na nasledujúce témy:

  • priority štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia,
  • programy na podporu environmentálnej výkonnosti podnikov, možnosti pre zapojenie sa do výziev na podávanie projektov v rámci Operačného programu Životné prostredie,
  • príklady podpory podnikateľských subjektov v oblasti environmenálnej výkonnosti a podporné programy v Nemecku.

Účastníci stretnutia vysoko ocenili predovšetkým príspevok p. Matthiasa Graffa, ktorý predstavil podporné programy Effizienz Agentur NRW (www.efanrw.de), ktoré sú zamerané na podporu efektívnosti zdrojov v malých a stredných podnikoch. Rovnako oboznámil zúčastnených s prioritami a prístupmi svojho regiónu k podpore podnikateľov v environmentálnej oblasti.

V diskusii účastníci predovšetkým vyjadrili nespokojnosť so stavom legislatívy v oblasti životného prostredia, kde chýbajú viaceré právne dokumenty a vykonávacie vyhlášky. Viacerí konštatovali z vlastnej skúsenosti, že jediným stimulačným nástrojom pre to, aby podnikatelia zohľadňovali ochranu životného prostredia pri svojej činnosti je hrozba pokút.

Aj toto stretnutie ukázalo, že Slovensko má ešte dlhú cestu k tomu, aby environmentálne otázky boli prioritou pri denno-denných činnostiach podnikateľov, ale aj štátnej správy a samosprávy. Oblasť osvety a sprístupňovania environmentálnych zákonov podnikateľom je rovnako dôležitou.

K tomu je potrebná súčinnosť všetkých zložiek spoločnosti. Slovenská sieť Enterprise Europe Network sa bude snažiť v tejto oblasti urobiť čo najviac informovaním, vytváraním priestoru pre prepojenie poskytovateľov služieb a podnikateľov, realizáciou seminárov a ďalšími službami.

Prečo by účastníci odporúčali aj ďalším poskytovateľom environmentálnych služieb zúčastniť sa takéhoto stretnutia v budúcnosti? Z vybraných odpovedí účastníkov uvedených v dotazníku spokojnosti po stretnutí:

  • pre získanie skúsenosti a rozšírenie obzoru,
  • pre získanie pomerne veľa kvalitných informácií pre firmy, ktoré vykonávajú činnosti v životnom prostredí,
  • pre získanie základných informácií a možností ich uplatnenia v jednotlivých zložkách životného prostredia,
  • pre uvedomenie si rozdielnosti v prístupoch k riešeniu environmentálnej efektívnosti v našich podmienkach v porovnaní so zahraničím,
  • pre získanie cenných skúseností zo zahraničia,
  • okrem odbornosti sa subjekty viac spoznajú a môžu bližšie spolupracovať.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu enviSMART spolufinancovaného Európskou úniou.