Stubb: „Ústavnú zmluvu potrebujeme pred ďalším rozšírením“

 

Pozadie:

V dobe, keď je verejná mienka stále viac skeptickejšia voči rozširovaniu EÚ, predstavuje debata o „absorpčnej kapacite“ Únie horúcu tému. Kodanské kritériá pre členstvo v EÚ sú významné, ale doposiaľ sa nestali formálnymi kritériami.

Otázky:

Európsky parlament bude dnes na svojom zvláštnom zasadnutí debatovať o „inštitucionálnej kapacite“ EÚ integrovať nové členské štáty. V rozhovore pre EurActiv ponúkol Alexander Stubb detailný pohľad do „inštitucionálnej kapacity“ EÚ. Hovorí, že „Únia musí byť pripravená na každé ďalšie rozšírenie v troch aspektoch: inštitucionálne, rozpočtovo a z hľadiska politík“. Stubb tiež vyhlásil, že integračná kapacita by nemala byť vnímaná ako ďalšie kritérium pre kandidátske krajiny. Zdôraznil, že „zodpovednosť za integračnú kapacitu nesú súčasní členovia EÚ a nie kandidátske štáty“.

Poslanec ďalej uviedol, že Parlament má v úmysle zosúladiť „inštitucionálnu kapacitu“ s konceptom Komisie týkajúcim sa „absorpčnej kapacity“ alebo „kapacity fungovania“, ako ju nedávno označil komisár pre rozšírenie Olli Rehn. Domnieva sa však, že jeho chápanie je omnoho viac zamerané na inštitucionálny aspekt. V tomto smere by v budúcnosti uvítal väčšie využitie väčšinového hlasovania, aby sa uľahčilo rozhodovanie o kontroverzných otázkach, akými sú i rozširovanie či zmena zmlúv.

Stubb tiež zdôrazňuje, že „z politického hľadiska Ústavnú zmluvu potrebujeme pred ďalším rozšírením“, naproti tomu by ale „absorpčná kapacita“ EÚ nemala slúžiť ako formálne kritérium pre kandidátske krajiny, akou je napríklad Turecko.

Celý rozhovor je v anglickom jazyku k dispozícii na tejto linke.

Pozície:

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso je presvedčený, že inštitucionálne usporiadanie by malo predchádzať akémukoľvek budúcemu rozširovaniu.

Komisár pre rozšírenie Olli Rehn zdôraznil: „Potrebujeme vytvoriť nový konsenzus ohľadne rozširovania, ktorý uzná strategickú hodnotu rozšírenia a zároveň zaistí fungovania Únie. Výzvou je momentálne zlepšiť kapacitu fungovania súčasnej EÚ a nie len abstraktnú absorpčnú kapacitu v ďalekej budúcnosti.“

Nemecká kancelárka Angela Merkel uviedla: „Musíme dodržať naše sľuby, ktoré sme dali potenciálnym kandidátom, ale zároveň dodržiavať kodanské kritériá v otázkach prijímania nových členov.“

Bruselský think-tank European Policy Centre zdôraznil, že definícia absorpčnej kapacity bude mať veľmi malý alebo žiadny vplyv na postoj verejnosti k rozširovaniu.

Frank Viber z European Policy Forum argumentoval, že diskusia o „absorpčnej kapacite“ Únie je v skutočnosti „odklonom“ od skutočných problémov, ktorým dnes Európa čelí.

Ďalšie kroky:

Komisia by mala predložiť štúdiu o „absorpčnej kapacite“ 8. novembra 2006. Rada by sa mala touto otázkou zaoberať v decembri.