Subsaharská Afrika nedbá na udržateľnosť ciest financovanú cez fondy EÚ

Luxemburg 15. januára (TASR) – Nesprávna údržba ciest a preťažovanie vozidiel ohrozuje udržateľnosť subsaharskej cestnej infraštruktúry, na ktorú Európska únia prispieva miliardami eur, upozornil dnes v správe pre médiá Európsky dvor audítorov.

EÚ je jedným z hlavných darcov v oblasti cestnej dopravy v subsaharskej Afrike. Cestná doprava je prioritným sektorom stratégie spolupráce Európskeho rozvojového fondu (ERF) s väčšinou krajín subsaharskej Afriky. Z finančného hľadiska je to najdôležitejší sektor spolupráce, v rámci ktorého sa v tomto regióne poskytlo v období rokov 1995 až 2011 približne 7,4 miliárd eur v záväzkoch ERF.

Cesty sú dôležité pre regionálnu integráciu, hospodársky rast, sociálny rozvoj, účinnú verejnú správu a bezpečnosť. Cestná doprava je prevládajúcim druhom osobnej a nákladnej dopravy v subsaharskej Afrike a jej podiel na celkovej preprave tovarov a služieb je viac ako 80 percent a dopravné potreby sa rýchlo zvyšujú.

Dvor audítorov vykonal kontrolu v krajinách, ktoré prijímajú podporu a zistil, že tieto neprispievajú dostatočne k zabezpečeniu udržateľnosti cestnej infraštruktúry. Vo všetkých partnerských krajinách, ktoré Dvor audítorov kontroloval, sú cesty v rôznej miere predčasne poškodené. Väčšina týchto krajín prijala inštitucionálne reformy, ktoré sa spájajú najmä s vytvorením fondov a agentúr pre cestnú dopravu, a dosiahla významný pokrok v oblasti údržby ciest.

Vo všetkých kontrolovaných krajinách však zostáva ešte mnoho výziev, ktoré je potrebné riešiť s cieľom zabezpečiť primeranú údržbu. Aj keď sa výdavky na údržbu ciest vo všetkých partnerských krajinách, ktoré Dvor audítorov kontroloval, postupom času zvýšili, stále nie sú dostatočné na pokrytie potrieb.

"V Európe sme zvyknutí na niekoľko možností dopravy. V subsaharskej Afrike, ak sa povie doprava, myslia sa tým cesty. Ak Európska komisia a jej partneri v subsaharskej Afrike nezačnú brať udržateľnosť ciest veľmi vážne, bude im hroziť, že prídu o to, čo sme spoločne vybudovali," vyhlásil Szabolcs Fazakas, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Fazakas upozornil, že africké štáty, ktoré sú prijímateľmi pomoci zo strany EÚ, musia prevziať zodpovednosť za dodržiavanie limitov zaťaženia a za správnu údržbu ciest.

Audit bol zameraný na technickú, finančnú a inštitucionálnu udržateľnosť infraštruktúry cestnej dopravy a skontroloval 48 programov financovaných od roku 1995 v rámci 8., 9. a 10. Európskeho rozvojového fondu v šiestich partnerských krajinách: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Tanzánia a Zambia. V týchto krajinách audítori EÚ prekontrolovali približne 2400 km ciest financovaných cez ERF.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl