Turecko: pokrok v tieni výziev

 

Pozadie

V októbri 2005 Turecko oficiálne začalo prístupové rokovnia s EÚ. Súčasťou tohto procesu je procedúra screeningu pre každú kapitolu acquis. Screening skúma rozdielne oblasti politiky a ich kompatibilitu s požiadavkami EÚ.

Posledné stretnutie Spoločného konzultatívneho výboru EÚ-Turecko (EU-Turkey joint consultative committee – JCC) prezentovalo tri predbežné správy: o situácii žien a ich zamestanosti, tureckom ekonomickom vývoji v kontexte Lisabonskej stratégieo právach odborov v krajine. JCC je oficiálnym orgánom združujúcim zástupcov organizácií občianskej spoločnosti v EÚ a Turecku.

Otázky

Hlavné závery správy o ekonomickom vývoji v kontexte Lisabonskej stratégie znejú: pred Tureckom stojí sľubná perspektíva rozvoja, najmä vďaka rastúcej mladej populácii. Aj napriek tomu je nevyhnutné ukutočniť ďalšie štrukturálne reformy. Podľa správy sú najzásadnejšie problémy spojené s trhom práce. V roku 2005 dosiahla miera nezamestnanosti v krajine 10%. JCC preto odporučil, aby Turecko aplikovalo Lisabonskú stratégiu na Národný reformný program, ale s rozdielnymi prioritami.

JCC ďalej Turecku odporučil zlepšiť situáciu pracujúcich žien. Turecko je na míle vzdialené myšlienke rodovej rovnosti. Expertné teleso upozornilo aj na nedostatky existujúce v oblasti práv odborových organizácií.