Tvorba lepšej verejnej politiky – celé územie SR

Oprávnení žiadatelia:

 • neziskové organizácie poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • občianske združenie
 • nadácie

Oprávnené aktivity:

 • Povinná hlavná oprávnená aktivita č. 1 – Procesy, systémy a politiky
  • Monitoring aktivít verejných inštitúcií, analýza cieľov verejných politík a obsahu realizovaných verejných politík, analýza obsahov regulačných rámcov
  • Hodnotenie: – aktivít verejných inštitúcií, analýza dopadov aktivít verejných inštitúcií, hodnotenie dopadov aplikácie regulačných rámcov (pozitívny/negatívny dopad, miera dopadu) a/alebo – miery napĺňania cieľov verejných politík, hodnotenie rozsahu verejných politík (primeranosť)
  • Návrh riešenia/-í na optimalizáciu verejných politík s cieľom skvalitnenia a zvýšenia dostupnosti verejných služieb.
 • Nepovinná hlavná oprávnená aktivita č. 2 – znižovanie korupcie vo verejnej správe
  Oprávnená aktivita je zameraná na zamedzenie korupcie a podporu transparentnosti vo verejnom sektore.
  Oprávnená aktivita je zameraná najmä na:

  • Monitoring korupčného správania vo verejnej správe
  • Hodnotenie transparentnosti procesov tvorby a implementácie verejných politík
  • Návrh antikorupčných nástrojov a nástrojov na sprístupňovanie dokumentov a dát širokej verejnosti v rámci podpory otvoreného vládnutia

Indikatívna výška finančných zdrojov:

 • 2 200 000 €

Výška príspevku:

 • Minimálna výška príspevku: 100 000 €
 • Maximálna výška príspevku: 400 000 €

Viac o oprávnených žiadateľoch, podporovaných aktivitách, oprávnených typoch projektov a financovaní nájdete na našom partnerskom portáli GrantExpert >>>