Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie v rybnom hospodárstve

Žiadatelia môžu pomocou príspevku financovať zníženie spotreby energie pri prevádzke napr. administratívnych budov, škôl a a školských zariadení.

Oprávnení žiadatelia:

 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • verejnoprávne inštitúcie
 • samosprávne kraje, obce a mestá

Oprávnené aktivity:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
 • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
 • inštalácia systémov merania a riadenia;
 • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom;
 • inštalácia zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre spotrebu energie v budove

Financovať je možné napr. energetický audit budovy, stavebné práce, prípravu dokumentácie, stavebný dozor, nájom strojov, techniky, náradia a materiálu či mzdové výdavky.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 120 000 000 eur ( 60 mil. € subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne, 60 mil. € subjekty územnej samosprávy)
 • Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 70 000 eur.
  Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 2 000 000 eur.

Žiadatelia:

 • Subjekty ústrednej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie) – intenzita pomoci 100 %

 • Subjekty ústrednej správy (obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie) – intenzita pomoci 95 %

Uzavretie výzvy:

Výzva je otvorená do vyčerpania celkovek alokácie finančných prostriedkov. Uzatváranie jednotlivých hodnotiacich kôl bude v týchto termínoch:

 • uzavretie 1. kola – 31. marca 2017
 • uzavretie 2. kola – 31. mája 2017
 • uzavretie 3. – n. kola – v dvojmesačnom intervale od uzavretia posledného kola

Zaradenie výzvy:
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ:  Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

Viac o oprávnených žiadateľoch, podporovaných aktivitách, oprávnených typoch projektov a financovaní nájdete na našom partnerskom portáli GrantExpert >>>