ÚVO: Požaduje zrušenie úlohy o kontrole obstarávania pri eurofondoch

Bratislava 19. februára (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) požaduje zrušenie úlohy o kontrole a audite fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania a predkladaní relevantných informácií vláde každoročne 20. júna a 31. decembra. Zároveň úrad odporúča presunúť túto úlohu do agendy ministra výstavby a regionálneho rozvoja.

Úloha, ktorá pre ÚVO vyplynula z vlaňajšieho uznesenia vlády SR, sa má plniť v spolupráci s riadiacimi orgánmi (ministerstvami), ktoré sú napojené na operačné programy (OP) spolufinancované z portfólia zdrojov Európskeho spoločenstva (ES). Ide o programové obdobie 2007 až 2013.

Svoju požiadavku ÚVO odôvodňuje tým, že žiadnym spôsobom neparticipuje v agende eurofondov pre programové obdobie 2007 až 2013 a bol tak vylúčený z prideľovania nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z eurofondov. ÚVO nie je teda prípad ministerstiev a Úradu vlády (ÚV) SR, ktoré vyhlasujú výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Znamená to, že ÚVO "nemá k dispozícii informácie o kontrolách a auditoch fondov v oblasti overovania verejného obstarávania".

V predmetnom návrhu ÚVO pripomína, že "vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním". Rozhoduje o námietkach uchádzačov o zákazku, ktorí sa domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli, alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného. Vykonáva tiež kontroly postupu zadávania zákaziek a kontrolu súťaže návrhov pred a po uzavretí zmluvy z podnetu vlastného alebo oprávnených osôb.

Do systému implementácie, čerpania a kontroly eurofondov sú zapojené ÚV SR, rezorty školstva, práce, financií, výstavby, dopravy, pôdohospodárstva, zdravotníctva, kultúry, životného prostredia a Bratislavský samosprávny kraj. Rezort výstavby je zároveň Centrálny koordinačný orgán (CKO) pre agendu eurofondov na Slovensku.

V sumáre ÚVO navrhuje úlohu z uznesenia vlády SR stanoviť ministrovi výstavby. Práve jemu zo zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES totiž prislúcha hodnotenie a monitorovanie výsledkov pri dosahovaní cieľov Národného strategického referenčného rámca (NSRR) SR na roky 2007 až 2013, uvádza sa v predkladanej správe návrhu ÚVO, ktorým sa má kabinet zaoberať budúci týždeň.

ku zll