Žiadosti o NFP z eurofondov pre projekty verejného osvetlenia boli v poriadku

Bratislava 27. júla (TASR) – Vlaňajšia kontrola žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z eurofondov, ktoré sa týkali projektov verejného osvetlenia obcí a miest na Slovensku ukázala, že po formálnej stránke boli žiadosti v poriadku. Z portfólia vybraných 400 žiadostí kontrolou prešlo 246. Konštatuje to správa Úradu vlády (ÚV) SR, ktorý hodnotiaci materiál v zmysle uznesenia kabinetu z 13. januára 2010 posunul dnes do nezaradených materiálov.

Zo správy vyplýva, že "počet zaregistrovaných žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom kontroly ÚV SR, bolo 400. Až 246 z nich splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a postúpili do odborného hodnotenia, pričom v tomto balíku 77 žiadostí si správne doplnili chýbajúce podklady." Kým kritériá oprávnenosti nesplnili 3 žiadosti, nedodržanie kritérií úplnosti sa odhalili u 151 žiadostí.

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vyhlasovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v rámci Operačného programu (OP) Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR) schválený na roky 2007 až 2013. Program riadi MH SR a jeho sprostredkovateľským orgánom (SORO) je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), predtým Slovenská energetická agentúra (SEA).

Žiadosti o NFP predkladali obce a mestá, ktoré sa rozhodli pri realizácii projektov verejného osvetlenia využiť peniaze z fondov EÚ. Žiadosti predkladali na regionálne pracoviská SIEA v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. Formálna kontrola sa vykonávala na regionálnych pracoviskách v roku 2009, rozbehla sa 16. februára a skončila sa 27. mája.

Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vypracovala SIEA a MH SR ju predložilo Monitorovaciemu výboru pre vedomostnú ekonomiku, ktorý správu zobral správu na vedomie.

"Kontrolou vybraných žiadostí o NFP bolo zistené, že SIEA postupovala pri kontrole formálnej správnosti a pri zistení nesplnenia formálnych náležitostí v súlade so zákonom o pomoci z eurofondov a so systémom riadenia a s výzvou pre OP KaHR," konštatuje správa.

ku pop