V. Caldeira: Platby v EÚ v roku 2011 boli ovplyvnené výraznými chybami

Brusel 6. novembra (TASR) – Účtovná uzávierka za rok 2011 vyjadruje verne finančnú situáciu Európskej únie a výsledky jej transakcií a tokov hotovosti za príslušný rok, uviedol dnes predseda Európskeho dvora audítorov Vítor Caldeira pri príležitosti predstavenie výročnej správy o hospodárení EÚ v roku 2011. Caldeira upozornil na najväčšie chyby, ktoré v únijnom účtovníctve pretrvávajú najmä v sektore platieb.

Caldeira spresnil, že závery Dvora audítorov týkajúce sa roku 2011 nie sú prekvapivé, pretože platné opatrenia na hospodárenie s prostriedkami EÚ platia už niekoľko rokov.

"Príjmy a záväzky na platby neobsahovali významné chyby. Platby však boli ovplyvnené významnými chybami, pričom odhadovaná chybovosť predstavovala 3,9 % za rozpočet EÚ ako celok. Odhadovaná chybovosť zostala na podobnej úrovni ako v roku 2010, keď predstavovala 3,7 %," povedal Caldeira.

Predseda najvyššej účtovnej inštancie EÚ dodal, že zostáva veľký priestor na efektívnejšie vynakladanie prostriedkov EÚ a na ich lepšie zameranie. A upozornil, že Dvor audítorov našiel príliš veľa prípadov, keď sa pomocou peňazí EÚ nedosiahol stanovený cieľ, alebo sa peniaze nepoužívali optimálnym spôsobom.

Medzi najznámejšie prípady chybovosti za rok 2011 patria napríklad dotácie na pôdu, ktorá bola v žiadosti uvedená ako "trvalé pasienky", no v skutočnosti boli časti tejto plochy pokryté hustým lesom. Ďalší je prípad, keď na vzdelávacích kurzoch určených pre zamestnancov v sektore elektroniky sa zúčastňovali zamestnanci z iných sektorov, ale patrí tam aj preplácanie nákladov na budovu, ktorá mala byť určená na poľnohospodárske účely, ale nebola, takisto aj nadhodnotené náklady na zamestnancov na výskumné projekty či skutočnosť, že postupy verejného obstarávania určené na zabezpečenie prijatia finančne najvýhodnejšej ponuky, nie sú správne uplatňované.

Dvor audítorov zistil chyby v platbách týkajúcich sa množstva rozličných výdavkových programov a systémov. Tiež zistil, že celkovo boli preskúmané systémy kontroly len čiastočne účinné.

Dvor audítorov dospel k záveru, že v roku 2011 len dve oblasti – alebo "skupiny politík" – neobsahovali významné chyby. Ide o Vonkajšie vzťahy, pomoc a rozšírenie a Administratívne a iné výdavky.

V ďalších piatich skupinách politík sa vyskytli významné chyby, najmä v tých, ktoré zahŕňajú oblasti rozvoja vidieka a regionálnej politiky, čiže oblasť výdavkov, ktorá je najviac náchylná na chyby. Miera chýb tu bola na úrovni 7,7 %. Odhadovaná chybovosť v skupine politík Regionálna politika, energetika a doprava zostala takisto vysoká na úrovni 6 %.

Caldeira upozornil na nedostatočnú kontrolu členských štátov, keď napríklad vo viac ako 60 % kontrolovaných transakcií v oblasti regionálnej politiky ovplyvnených chybami mali orgány členských štátov k dispozícii dostatočné informácie na to, aby odhalili a opravili aspoň časť týchto chýb pred tým, ako požiadali EÚ o preplatenie výdavkov.

"EÚ si nemôže dovoliť čakať. Je tu príležitosť – a potreba – konať hneď. Členské štáty by sa mali dohodnúť na lepších pravidlách a následne zabezpečiť, aby sa dodržiavali," povedal Caldeira a dodal, že aj samotná Európska komisia musí zintenzívniť dohľad nad členskými štátmi. Na to však potrebuje spoľahlivé informácie z členských štátov o tom, ako sa peniaze EÚ vynakladajú, ako aj o finančných korekciách a spätnom získavaní prostriedkov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop