Valné zhromaždenie VÚB rozhodlo o vyplatení dividend

Bratislava, 7. apríla 2010 – Riadne valné zhromaždenie VÚB rozhodlo o vyplatení dividend pre akcionárov vo výške 4,50 eura na každú akciu s menovitou hodnotou 33,20 eur. Rozhodujúcim dňom na určenie osôb oprávnených na dividendy určilo valné zhromaždenie 7. máj 2010. Právo na výplatu dividend si oprávnení akcionári budú môcť uplatniť od 4. júna 2010.

Valné zhromaždenie (VZ) schválilo Výročnú správu VÚB, a. s., za rok 2009, riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania, konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania za predchádzajúci rok a zmenu Stanov VÚB tak, ako ich predložilo predstavenstvo banky. Valné zhromaždenie zvolilo Dr. Györgya Surányiho za predsedu a člena Dozornej rady VÚB, a. s. Podpredsedom Dozornej rady sa stal Fabrizio Centrone, ktorý bude zároveň aj členom Výboru pre Audit. Ďalšími členmi Dozornej rady boli menovaní Adriano Arietti, Antonio Furesi a Massimo Malagoli. Walter Chiaradonna a Vasco Tomaselli sa stali členmi Výboru pre Audit. Externým audítorom banky na rok 2010 bude spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.

VZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2009 v celkovej výške 146 240 502,00 eur, z čoho približne 60 % pridelilo do nerozdeleného zisku a približne 40 % na dividendy akcionárov podľa návrhu predstavenstva banky.