VLÁDA: Odobrila ústavný zákon o záležitostiach EÚ

Bratislava 9. marca (TASR) – Návrh zmeny ústavného zákona o spolupráci medzi Národnou radou (NR) SR a vládou SR v záležitostiach EÚ, ktorý predložil šéf výboru pre európske záležitosti Ivan Štefanec (SDKÚ-DS), dnes vláda odsúhlasila. Novelou sa umožňuje vykonávať právomoci NR SR po prijatí Lisabonskej zmluvy.

Lisabonská zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2009 a posilnili sa ňou právomoci národných parlamentov tak, že sa priamo môžu zapájať do rozhodovacích procesov v EÚ. Kým doposiaľ mali národné parlamenty možnosť podieľať sa na rozhodovaní iba v prípadoch rozširovania únie schvaľovaním prístupových zmlúv, teraz majú možnosť zasiahnuť do legislatívneho procesu priamo, a to prostredníctvom stanoviska k súladu návrhov právnych aktov EÚ so zásadou subsidiarity (princíp, podľa ktorého je EÚ oprávnená rozhodovať a konať len v oblastiach, na ktorých sa členské štáty dohodli, pozn. TASR).

Z hľadiska postavenia NR SR ako národného parlamentu a jej spolupráce s vládou sa prijatím ústavného zákona má ustanoviť možnosť kontroly dodržiavania princípu subsidiarity v legislatívnych aktoch EÚ, možnosť podania žaloby v prípade porušenia tohto princípu aj možnosť prijatia stanoviska vo forme záväzného mandátu pre predsedu vlády pri návrhu na použitie prechodovej klauzuly.

V tejto súvislosti sa novelizuje aj rokovací poriadok NR SR tak, aby parlament mohol prerokovať návrhy právnych aktov EÚ, schvaľovať stanoviská SR k týmto návrhom, ako aj posudzovať ich súlad s princípom subsidiarity. Aj túto novelu dnes kabinet odsúhlasil.

ad ala pa