SR chce požiadať o podporu z európskeho fondu solidarity do konca júna

Bratislava 9. júna (TASR) – Slovensko chce požiadať o finančnú podporu z Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) do konca júna tohto roka. Rozhodli o tom na dnešnom rokovaní vlády SR ministri, ktorí zároveň iniciovali aj vznik nového výboru vlády pre riešenie následkov škôd vzniknutých povodňami. Práve ten by mal vyčísliť výšku priamych škôd spôsobených povodňami.

Aby malo Slovensko nárok na dotáciu od únie, škody spôsobené májovými a júnovými povodňami musia presiahnuť limit 378,21 milióna eur. Následne môže EÚ z fondu uvoľniť 2,5 % z 378,21 milióna eur, teda 9,46 milióna eur. Zo zvyšnej sumy preplatí už vyššie percento, konkrétne 6 %.

Do škôd si môže Slovensko započítať iba priame následky povodne. Teda fyzickú ujmu bez ohľadu na to, či postihla verejnú alebo súkromnú osobu, náklady na obnovu infraštruktúry, opravy či financie potrebné na náhradu zničených strojov. Do týchto škôd sa však nemôžu zarátať zmarené zisky či budúce straty. V oblasti poľnohospodárstva možno k priamym škodám započítať zničené fyzické aktíva, zničenú úrodu, avšak, ak už bola na poliach. Naopak, nemožno započítať budúcu úrodu.

Grant z tohto európskeho fondu je obmedzený na financovanie opatrení, ktoré zmierňujú nepoistiteľné škody. Peniaze musí krajina v príslušnej sume vrátiť, ak náklady na odstránenie škôd následne zaplatí tretia strana, napríklad poisťovňa. Peniaze musí krajina minúť do jedného roka od ich poskytnutia.

Fond je európskym nástrojom, ktorého cieľom je prispievať štátom postihnutým prírodnou katastrofou veľkých rozmerov na nápravu vzniknutých škôd. Žiadosť o pomoc musí krajina predložiť Európskej komisii (EK) do 10 týždňov od vzniku prvých škôd. V žiadosti je potrebné vyčísliť celkové škody spôsobené katastrofou, odhadované náklady na základné núdzové operácie či akékoľvek iné vnútroštátne alebo medzinárodné zdroje financií, vrátane krytia z verejných a súkromných poistiek, ktoré by mohli prispieť pri financovaní odstraňovania škôd.

emu jal gl