Vzala na vedomie správu o nezrovnalostiach v eurofondoch za rok 2009

Bratislava 13. októbra (TASR) – Vláda SR sa oboznámila s počtom a druhmi nezrovnalostí, ktoré Slovensko evidovalo v roku 2009 v agende operačných programov (OP) financovaných s účasťou eurofondov v starom (roky 2004 až 2006) aj novom plánovacom období (roky 2007 až 2013). Kabinet vzal správu o nezrovnalostiach za rok 2009 na vedomie.

Ide o nezrovnalosti nahlásené odboru ochrany finančných záujmov EÚ, Centrálnemu kontaktného útvaru (CKÚ) OLAF pre SR na Úrade vlády (ÚV) SR a Colnému riaditeľstvu (CR) SR. Správa ukazuje na spoluprácu CKÚ OLAF pre SR s Európskym úradom pre boj proti podvodom OLAF, ktorá má za cieľ účinne prispievať k tomu, aby sa výdavky na realizáciu projektov v rámci všetkých OP vynakladali transparentne a čo najefektívnejšie. Rozhodujúcu časť týchto výdavkov poskytujú štrukturálne fondy (ŠF), Kohézny fond (KF) EÚ a predvstupové fondy EÚ – PHARE A SAPARD. Analýza identifikuje oblasti, resp. menovite OP s najväčším rizikom výskytu nezrovnalostí a korupcie. Mapuje aj opatrenia prijaté na redukciu potvrdených nedostatkov. Údaje a odhalené prípady porušenia princípov financovania sú za rok 2009.

Napríklad na CKÚ pre SR bolo nahlásených 2257 nezrovnalostí za ŠF a KF, fondy PHARE A SAPARD a za Spoločnú poľnohospodársku politiku v sume vyše 49 miliónov eur. Najviac ich prišlo za ŠF a KF, a to 2147. Ďalej OLAF-u pri Európskej komisii (EK) nahlásili 138 nezrovnalostí (v hodnote 27,78 mil. eur), z toho v 6 prípadoch bola nezrovnalosť kvalifikovaná ako podvod. V 2. štvrťroku išlo napr. o jeden podvod za Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a v 4. štvrťroku o 4 nezrovnalosti za Európsky sociálny fond (ESF) a 1 nezrovnalosť za EFRR.

V rámci predvstupových fondov CKÚ v SR zapísal 55 nezrovnalostí, z nich 2 boli vymožené prostredníctvom splátkového kalendára. Za 5 nezrovnalostí bola suma 134.101 eur vrátená EK – medzi dlžníkmi bola napr. trikrát Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) a raz Mestský vojenský hádzanársky klub v Bardejove. Iba 1 nezrovnalosť registroval program SAPARD v objeme 16.022 eur z titulu nedodržania zmluvných podmienok, ale CKÚ OLAF pre SR dostal na tento program až 22 hlásení o nezrovnalosti.

V období 2004 až 2006 napr. Sektorový OP Ľudské zdroje, ktorý riadi rezort práce, evidoval 686 nezrovnalostí, z toho je 519 vysporiadaných. Prevládajú nezrovnalosti týkajúce sa neoprávnených výdavkov, falšovania podkladov, nesúladu zmluvy s realitou a chybného postupu v procesu verejného obstarávania tovarov a služieb.

V období 2007 až 2009 správa uvádza, že CKÚ OLAF pre SR dostal 33 hlásení o nezrovnalostiach za EFRR a ESF vo výške 8,74 milióna eur. Peniaze uvoľňovali ŠF a KF. Medzi odhalenými nezrovnalosťami figuruje aj tzv. nástenkový tender na bývalom rezorte výstavby.

ku pop