Výzva pre súkromný sektor – Rozvoj zahraničnej spolupráce

europro

Cieľom opatrenia je napomôcť predovšetkým malým a stredným podnikom prezentovať sa na domácom a zahraničnom trhu, budovanie image výrobným podnikom a podnikom pracujúcim v službách a ich prostredníctvom aj budovania image Slovenska. Tým napomôcť podnikateľom lepšie sa zapojiť do medzinárodnej deľby práce a medzinárodnej kooperácie.

Opatrenie 1.5 SOP PS sa realizuje prostredníctvom Schémy štátnej pomoci podpory medzinárodnej spolupráce a Schémy podpory medzinárodnej spolupráce (de minimis). Táto výzva na predkladanie projektov je vyhlásená len pre Schému podpory medzinárodnej spolupráce (de minimis).

Príjemcovia pomoci:

  • 1. Malí a strední podnikatelia (MSP)
  • 2. Veľkí podnikatelia

Oprávnené projekty:

Oprávnenými projektmi sú projekty, ktorých výsledkom je zlepšenie internacionalizácie, prezentačných zručností, úrovne informovanosti o zahraničných trhoch, informatizácie podnikov, a tým zlepšenie pozície podnikateľských subjektov Slovenskej republiky na vnútornom trhu Európskej únie a tretích trhoch:

  1. 1. Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí.
  2. 2. Prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí.
  3. 3. Poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových a investičných informácií ako aj podpory internacionalizácie obchodu.

Výška pomoci:

Pomoc poskytnutá jednému príjemcovi nesmie presiahnuť 65% celkových oprávnených nákladov a minimálny podiel príjemcu na spolufinancovaní oprávnených projektov je 35 % oprávnených nákladov.

  • Minimálna výška pomoci je 3 000,- EUR
  • Maximálna výška pomoci jednému príjemcovi pomoci nesmie presiahnuť súhrnne 100 000,- EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.

Uzávierka pre predkladanie projektových žiadostí je 16. august 2006.