Aká je absorbčná kapacita EÚ?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

 

Autori poznamenávajú, že v istých typoch politického diskurzu existuje tendencia zdôvodňovať zásadnú prekážku ďalšieho rozširovania Únie, ktorú mnohí označujú ako „absorbčná kapacita EÚ“, zlyhaním Euroústavy, ktorá mala Úniu inštitucionálne pripraviť na rozširovacie procesy.

Argumentuje sa, že potreba pauzy po vlnách rozširovania v rokoch 2004 a 2007 je nepopierateľná. Krajiny EÚ27 sa budú musieť stabilizovať a zjednotiť sa s cieľom doriešiť otázku Euroústavy. Reálny časový horizont ďalšieho väčšieho rozširovania je preto momentálne v nedohľadne, najskorší termín by mohol byť rok 2015, no rôzne tranzičné opatrenia posúvajú tento dátum až za hranice roku 2020.

Autori prichádzajú k záveru, že by bolo lepšie, ak by sa vágne slovné spojenie „absorbčná kapacita“ nahradilo zrozumiteľnejšími a objektívnejšími termínmi, ktoré toto spojenie zahŕňa. Ako príklad by sa dali uviesť kapacita vnútorného či pracovného trhu, rozpočtu, eurozóny, kapacita inštitucionálneho systému EÚ prijať nové členské štáty, kapacita spoločnosti prijať imigrantov a kapacita Únie zabezpečiť realizáciu svojej bezpečnostnej stratégie.

Autori tvrdia, že návrh stanoviť akési definitívne hranice „absorbčnej schopnosti EÚ“ (pravdepodobne s cieľom vylúčiť možnosť vstupu Turecka a Ukrajiny) rozhodne nie je správny, keďže etablované hranice mapy Európy (napr. členstvo v Rade Európy), ako aj členstva v EÚ (napr. Rímsky dohovor) už existujú. Bolo by teda zásadným strategickým omylom, ak by EÚ dnes určila nezvratnú deliacu čiaru medzi „skutočnou Európou“ a imaginárnou „druhou“ (necivilizovanou?) Európou.

Záverom štúdie je, že termín „absorbčná kapacita“ by sa rozhodne nemal používať v úradnom jazyku, ak len nie v podobe jeho jednotlivých objektívnych zložiek. „V opačnom prípade vyvoláva dojem pseudovedeckej a statickej reality a nahráva rétorike populistických politikov“.

 


Centrum pre štúdium európskej politiky (CEPS): Aká je absorbčná kapacita Európskej únie? (6.10.2006)