Aké dopady malo riešenie ekonomickej krízy na rodovú rovnosť v EÚ?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

zdroj: Bandt.com

V rodových otázkach je Európska únia jednou z najprogresívnejších na svete. Rodová priepasť však v EÚ naďalej pretrváva a v niektorých krajinách v posledných rokoch dokonca znovu dochádza k jej prehlbovaniu. Ekonomická kríza mala veľký vplyv na rozpočty väčšiny členských štátov únie. Úsporné opatrenia, ktoré boli prijaté pre zlepšenie ekonomickej situácie, však zasiahli predovšetkým ženy.

V únii môžeme rozlíšiť päť druhov sociálneho štátu. Liberálne, sociálno-demokratické, post-komunistické, konzervatívne / kontinentálne a stredomorský. Každý typ má svoje špecifiká, a to predovšetkým, pokiaľ ide o veľkosť výdavkov na sociálnu ochranu. Tá má najväčší podiel HDP v sociálno-demokratických sociálnych štátoch. Na druhej strane spektra potom stoja post-komunistické krajiny, ktorých výdavky na túto ochranu sú všeobecne nižšie ako u zvyšku krajín únie. Niet teda divu, že sa tak dopady verejných politík na rodovú rovnosť u každého z typov sociálneho štátu líšia.

Všeobecne však možno povedať, že medzi hlavné úsporné opatrenia po roku 2008 patrili predovšetkým škrty v štátnej správe či znižovania sociálnych príspevkov a dávok. Zamestnanci štátu sú ale z väčšej časti práve ženy. A tie sú tiež častejšie príjemcami finančnej podpory, ktorá môže tvoriť až pätinu ich príjmov. Príkladom tu môže byť Veľká Británia, ktorá je zástupcom liberálneho sociálneho štátu. V roku 2012 prebehla v Spojenom kráľovstve jeho veľká reforma, ktorá pozostávala predovšetkým zo zníženia výdavkov. Podľa niektorých výpočtov bolo cez 70 % týchto škrtov odobraté práve z príjmov žien.

Politické rozhodnutia, ktoré sa prijali v dôsledku ekonomickej krízy, mali tiež negatívny vplyv na to, ako je úloha žien v spoločnosti vnímaná. Napomáhajú totiž návrate starého modelu, v ktorom je muž živiteľom rodiny a žena opatrovateľkou. Bolo by preto žiaduce, aby sa vlády krajín EÚ do budúcnosti zamerali na zavedenie politík, ktoré ženám zabezpečia rovnú pozíciu na pracovnom trhu. Je potrebné, aby sa sústredili napríklad na zabezpečenie kvalitných služieb, ktoré ženám uľahčia opatrovateľské povinnosti, ako je napríklad bezplatná starostlivosť o deti či seniorov. Zároveň by bolo užitočné, aby boli nové politiky a rozpočty členských štátov únie systematicky podrobované rozboru toho, aký vplyv môžu mať na rodovú situáciu.

Celú analýzu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.