Cesta k zodpovednejšej obchodnej politike EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

O rokovaniach o Transatlantickom obchodom a investičnom partnerstve (TTIP) medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými sa v poslednom období intenzívne polemizuje.

Mnoho ľudí v celej Európe má pozitívne očakávania, pokiaľ ide o výhody vyplývajúce z užších väzieb s našim najväčšími obchodným partnerom. Mnohí sa však obávajú možného dosahu dohody na také oblasti, ako sú bezpečnosť potravín a regulácia v oblasti životného prostredia alebo poskytovanie verejných služieb, akými sú napríklad zdravotníctvo alebo školstvo.

Európska komisia, ktorá v mene 28 členských štátov EÚ vedie medzinárodné obchodné rokovania, sa v tejto diskusii naplno angažuje, a to online a osobne, pričom zvažuje návrhy aj kritiku. Rokovania sme napríklad sprístupnili verejnosti tak, že sme návrhy EÚ uverejnili na internete. Takisto sme vypracovali dôkladne zreformovaný prístup k citlivej otázke ochrany investícií.

TTIP predstavuje len jednu časť obchodnej politiky Európskej únie, ktorá dnes zahŕňa prípravu viac ako 20-tich dohôd týkajúcich sa viac ako 60 krajín. Z diskusie o TTIP však vyplýva ponaučenie, ktoré sa týka nášho celkového prístupu.

Dnes, pri príležitosti spustenia novej zastrešujúcej obchodnej a investičnej stratégie Európskej únie, premietame tieto poznatky do praxe tvorbou zodpovednejšej obchodnej politiky založenej na zásadách efektivity a súladu s európskymi hodnotami.

Efektivita znamená takú obchodnú politiku, ktorá podporuje rast a tvorbu pracovných miest s prínosom pre čo najväčší počet Európanov. Jednou z otázok, ktorá vyplynula z diskusie o TTIP, je otázka: „Pre koho je v skutočnosti obchodná politika EÚ?“

Musíme dať jasne najavo, že obchodná politika je pre všetkých – spotrebiteľov, pracovníkov, malé podniky, ale aj pre veľkých globálnych aktérov. Obchod je zdrojom zamestnanosti. Dnes od nášho vývozu závisia pracovné miesta pre viac než 30 miliónov európskych pracovníkov. To je jedno zo siedmich. Rovnako aj na Slovensku závisí jedno zo siedmich pracovných miest od exportu. Otvorená obchodná politika Európy takisto prispieva k poklesu cien a širšiemu výberu pre spotrebiteľov. A tretinu vývozu z Európy produkujú MSP.

Musíme však spraviť viac, aby z obchodnej politiky malo skutočné prínosy čo najviac ľudí. Musíme venovať pozornosť uplatňovaniu obchodných dohôd, aby podniky získali informácie o odstránení prekážok a aby prínosy pocítili aj spotrebitelia. Hlavne malé a stredné podniky by mali mať k dispozícii všetky informácie o nových príležitostiach, aby dokázali využiť príležitosti, ktoré sa im vytvárajú vďaka obchodným dohodám. V malom počte prípadov, keď európski pracovníci nestačia na celosvetovú konkurenciu, musia byť k dispozícii zdroje, ktoré im pomôžu sa preškoliť a nájsť si nové pracovné miesta. Vďaka tomuto novému prístupu sa vyčlení viac zdrojov na tieto tri priority.

Nebude to však nič platné, ak nebudeme mať veľmi kvalitné obchodné dohody, ktoré účinne prispievajú k tvorbe nových hospodárskych príležitostí. Zamerať sa musíme na odstraňovanie súčasných obchodných prekážok. Mali by sme napríklad zabezpečiť, aby mohli európske firmy predávať digitálne služby na celom svete a aby naši technici mohli vycestovať do zahraničia, keď potrebujú nainštalovať alebo vykonať údržbu vyspelých výrobkov, ako sú veterné turbíny.

Ide aj o vytváranie prepojení na najdôležitejšie svetové hospodárstva. Z novej stratégie zreteľne vyplýva, že prioritami sú uzavretie kola multilaterálnych obchodných rokovaní z Dohy, TTIP, naša dohoda o voľnom obchode s Japonskom a naša investičná dohoda s Čínou. Zo stratégie je rovnako zrejmý náš zámer začať rozhovory – ak a až vtedy keď nastanú vhodné podmienky – s krajinami ako Austrália, Nový Zéland, Filipíny a Indonézia. Vo vzťahoch s Mexikom, Čile a našim blízkym partnerom Tureckom chceme naše existujúce dohody aktualizovať.

Ak však pre nás z diskusií o TTIP niečo vyplynulo, tak je to fakt, že podľa Európanov má obchod aj iný než hospodársky rozmer. A majú pravdu. Preto nová obchodná stratégia stavia do jadra našej činnosti myšlienku, že obchod by mal byť v plnom súlade s európskymi hodnotami.

Obchodná politika musí podporovať voľby, ktoré Európania urobili ako spoločenstvo. Nová obchodná stratégia obsahuje záväzok, že nijaká obchodná dohoda neoslabí regulačné normy EÚ. Ak v súvislosti s obchodnou dohodou dochádza k zmene úrovne ochrany, môže ísť len o zmenu nahor, vrátane bezpečnosti potravín, životného prostredia a ochrany osobných údajov. EÚ zároveň predstavuje nový prístup k pravidlám na ochranu medzinárodných investícií – ide o prístup, ktorý zaručuje práva vlád na reguláciu vo verejnom záujme. Nová stratégia kladie väčší dôraz aj na transparentnosť obchodných rokovaní. V nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch poskytneme verejnosti ďalšie texty, o ktorých EÚ rokuje v rámci prebiehajúcich obchodných rokovaní. Niektoré uverejníme na webovom sídle Európskej komisie.

Obchod by sa mal využívať ako politický nástroj na podporu európskych – a všeobecných – hodnôt na celom svete. Preto navrhujeme, aby všetky nové obchodné dohody EÚ obsahovali ambiciózne opatrenia na boj proti korupcii. Rovnako zintenzívnime dialóg s rozvojovými krajinami, v ktorých môžu mať obchodné preferencie EÚ najväčší dosah na boj proti porušovaniu ľudských práv.

V situácii, keď sú globálne dodávateľské reťazce tak úzko prepojené ako dnes, spotrebitelia si tiež chcú byť istí, že výrobky, ktoré kupujú, boli vyrobené v primeraných pracovných podmienkach a bez poškodenia životného prostredia.

Prostredníctvom dohôd o obchode už nabádame našich partnerov na to, aby podpísali a implementovali medzinárodné dohovory o pracovných právach a životnom prostredí, ktoré zahŕňajú celú škálu otázok od rodovej diskriminácie na pracovisku až po ohrozené živočíšne druhy. Obchodné dohody EÚ podporujú aj hospodársky rozvoj najchudobnejších krajín sveta.

V rámci novej stratégie budeme udržiavať tento trend a ďalej ho prehĺbime. Napríklad tak, že naše úsilie o eliminovanie detskej práce zaradíme medzi najvyššie priority. Pokiaľ ide o TTIP, máme konkrétne plány, aby naše pravidlá týkajúce sa obchodu a udržateľného rozvoja prekonali všetko, čo doteraz USA alebo EÚ zrealizovali, vrátane ambicióznych ustanovení o pracovných právach a ochrane životného prostredia.

Európania vedia, že obchod môže pomôcť zlepšiť našu životnú úroveň. Z diskusií o TTIP vyplynulo, že rovnako chcú mať istotu, aby prínosy neboli na úkor našich hodnôt a identity. Táto nová stratégia spája oba ciele a ponúka účinné a zodpovedné smerovanie, ktoré podporuje zásady a aj prosperitu.

Cecilia Malmström, komisárka EÚ pre obchod