Decentralizačné procesy v Českej republike a na Slovensku: Aké je postavenie Rómov?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Krátka správa

Pod záštitou Programu monitorovania vstupu do EÚ (EUMAP), Open Society Institute v Budapešti a Inštitútu pre Európsku politiku EUROPEUM, 23. júna 2003 seminár na tému „Decentralizačné procesy v Českej republike a na Slovensku: Aké je postavnie Rómov?“. Cieľom tohto seminára bolo zistiť, aké dopady má pokračujúca decentralizácia štátnej správy v Českej republike a na Slovensku na politiku týkajúcu sa Rómov (resp. na tzv. „rómsku politiku“).

Presun rozhodovacích právomocí na nižšie úrovne štátnej správy a na samosprávy prináša nové možnosti väčšieho zapojenia Rómov do procesu rozhodovania. Zároveň by však tieto reformy mohli viesť k väčšej marginalizácii rómskych komunít. Účastníci seminára mali diskutovať o tom, akými spôsobmi by bolo možné posilniť účasť Rómov na plánovaní a uskutočňovaní miestnych politík a aké mechanizmy je potrebné vzhľadom na tieto reformy zapracovať do prebiehajúcich reforiem. Ďalej sa pokúšali označiť prípadné problematické oblasti a navrhnúť spôsoby, ktoré by umožnili riešenie problémov už v samotnom zárodku.

Správy z Českej republiky a Slovenska ukazujú, že politika týkajúca sa rómskeho obyvateľstva je vo všeobecnosti vytváraná centrálne. Len malá pozornosť je venovaná tomu, ako prinútiť lokálne inštitúcie k spolupráci na implementácii tejto politiky do praxe – a to napriek tomu, že úspešnosť tejto politiky je často testovaná práve na lokálnej úrovni.

Jednodenného seminára sa zúčastnilo asi 30 účastníkov z Českej republiky a Slovenska. Boli to predovšetkým zástupcovia ministerstiev a ďalších centrálnych štátnych orgánov, predstavitelia regionálnych orgánov i miestnych samospráv, prítomní boli i viacerí zástupcovia mimovládnych rómskych organizácií. Na seminári boli prítomní aj zástupcovia varšavského Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), OBSE a zástupca pražskej kancelárie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).


Celú správu o priebehu a záveroch seminára si môžete prečítať na internetovej stránke Inštitútu pre európsku politiku EUROPEUM.