Dievčatá a mladé ženy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Dievčatá a mladé ženy majú horšie postavenie predovšetkým v rozvojových krajinách. Tento fakt je jedným z hlavných zdrojov ostatných problémov rozvojových krajín. Silná diskriminácia žien a ich zneužívanie podkopáva stabilitu celej spoločnosti a znemožňuje jej ďalší rozvoj. Začarovaný kruh začína už pri prístupe k základnému vzdelaniu a spôsobe výchovy dievčat a mladých žien. Práve z dôvodu útlaku od raného detstva sa ženy v rozvojových krajinách nepúšťajú do boja za svoje práva a ich výchova spôsobuje psychické dôsledky, ktoré sa odzrkadľujú v ich celom živote. Pokiaľ by sa podarilo zlepšiť status dievčat a žien v rozvojových krajinách, mnoho iných problémov by sa veľmi ľahko vyriešilo. Rodová nerovnosť spôsobuje nerovnováhu v spoločnosti, ktorá sa v konečnom dôsledku odráža v pomalom ekonomickom rozvoji. Diskriminácia je prítomná v celom spektre oblastí a determinuje mnoho iných faktorov, preto je veľmi nepravdepodobné, že rozvojové krajiny dosiahnu ekonomického zlepšenia bez posilnenia práv žien.

Okrem všeobecnej diskriminácie, ktorej čelia dievčatá a mladé ženy vo svete, sú ohrozované aj inak. Tento problém si však nanešťastie získava oveľa menej pozornosti. Dievčatá a mladé ženy sú obzvlášť obeťami ozbrojených konfliktov, pričom gendrovo špecifický dopad ozbrojených konfliktov stále narastá. Dievčatá a mladé ženy sa stali cieľom vo vojenských taktikách a znásilnenie sa stalo zbraňou. Problémy nie sú iba individuálne znásilnenia, ale aj organizované sexuálne vykorisťovanie, skupinové znásilnenia, nútené sobáše alebo verbovanie dievčat ako detských vojakov. Nedostatok svetového povedomia o týchto záležitostiach spôsobil, že problémy dievčat a mladých žien v ozbrojených konfliktoch boli častokrát ignorované a zostali neriešené.

Veľa dokumentov OSN zanedbáva dôraz na dievčatá a mladé ženy v ozbrojených konfliktoch, ktoré sú ich najhlavnejšou obeťou, ale pritom na druhej strane hrajú veľmi dôležitú úlohu v obnovení spoločnosti po skončení konfliktu. Podľa štúdie Graça Machel (2), ktorá monitorovala situáciu v konfliktných zónach, ženy sú veľmi dôležitou psychickou a psychologickou oporou pre deti počas a po ozbrojenom konflikte. Preto ich ochrana vedie k ochrane celkovej rovnováhy v spoločnosti, ktorá je vystavená ozbrojenému konfliktu. Z tohto dôvodu sa ženy stali taktickým cieľom v prípade, že má niekto zámer zničiť celkovú kultúru druhej strany ozbrojeného konfliktu.

Veľmi široko rozšírené sú aj nútené sobáše neplnoletých dievčat, pri ktorých sú dievčatá donútené sa stať manželkami vojakov, nasledovať ich a slúžiť im. Nútené manželstvá so sebou prinášajú jednak sexuálne vykorisťovanie ako aj fyzické vykorisťovanie, pretože dievčatá a mladé ženy sa stávajú slúžkami svojich manželov a musia sa o nich starať. Vo väčšine prípadov sú dievčatá nútené presťahovať sa so svojimi novými manželmi do inej časti krajiny, sú vytrhnuté zo svojich rodín a známeho prostredia, a častokrát sú nútené zostať so svojimi manželmi aj po skončení ozbrojeného konfliktu. Všetky tieto fakty majú traumatické dôsledky na dievčatá a mladé ženy po celý ich život.

Dievčatá a mladé ženy sú základným kameňom spoločnosti a zaslúžia si starostlivú ochranu. Riešenie problémov, ktoré sa ich týkajú, by malo byť jedným z najhlavnejších cieľov medzinárodného spoločenstva, pretože na ňom závisí riešenie mnohých iných problémov. Preto neignorujme najzraniteľnejšiu skupinu v našej spoločnosti a venujme pozornosť jej problémom, aby dievčatá a mladé ženy mohli priviesť rovnováhu do tohto sveta.

(1) Oddelenie ekonomických a sociálnych záležitostí sekretariátu OSN, Svetová správa o mládeži 2003, Situácia dievčat a mladých žien, s. 249.

(2) Graça Machel, Vplyv ozbrojených konfliktov na deti, 1996.

Autorka bola slovenskou Mládežníckou delegátkou na VZ OSN, kde sa zúčastnila na zasadnutí 3. výboru (Mládež).

Jednou z priorít Medzinárodného programu na podporu mládeže (WPAY) je posilnenie participácie mladých ľudí na rozhodovacích procesoch. Program priamo vyzýva národné vlády, aby posilnili účasť mladých ľudí na medzinárodných podujatiach, tvorbe národných programov a politík mládeže a začlenili do národných delegácií na Valnom zhromaždení OSN mládežníckych delegátov.

Účasť mladých ľudí na tvorbe programov a politík zameraných na mládež umožní ich efektívnejšie fungovanie, prispeje k vyššej rôznorodosti diskusií a posilní existujúce komunikačné kanály medzi mladými ľuďmi a zástupcami národných vlád.

Mládežnícky delegát zabezpečuje kontinuálny pokrok v národnej politike mládeže a motivuje iných k väčšiemu zapájaniu sa do jej tvorby. Mládežnícki delegáti sa zúčastňujú zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a v niektorých prípadoch aj zasadnutí Ekonomickej a sociálnej komisie od roku 2000.

Viac o programe nájdete na tejto linke.