Dôsledky rozširovania EÚ: Ekonomické dopady v krajinách SVE

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Abstrakt

Táto práca sa zaoberá ekonomickými dôsledkami rozširovania EÚ v skupine pristupujúcich krajín strednej a východnej Európy. Pozostáva z troch častí: V časti A sú vysvetlené finančné aspekty pristúpenia k EÚ. Zaoberá sa najskôr výsledkami negociácií v decembri 2002 na summite Európskej Rady v Kodani vo vzťahu k očakávaným tokom čistých transferov v období rokov 2004-2006. Najneistejšie prvky týchto transferov sú spojené s fondmi viazanými na financovanie projektov, ich refundáciou a fiškálnymi implikáciami kvôli požiadavkám na spolufinancovanie. Okrem toho sa zaoberá aj otázkami dlhodobejších negociácií s ohľadom na Finančný rámec, v ktorom sa rozhoduje o období rokov 2007-2013; na tomto mieste je riešená otázka formovania pravdepodobných nových koalícií v rozšírenej Európskej únii ako aj otázka možných víťazov (winners) a porazených (losers), ktorí sú identifikovaní počas týchto negociáciách.

Časť B pojednáva o ťažkostiach, ktorým budú čeliť noví členovia po vstupe, vo vedení makroekonomickej politiky. Osobitná pozornosť je venovaná otázke skorého vs. odsunutého vstupu do Európskej menovej únie (EMU), z ktorého vyplývajú obmedzenia pre vedenie fiškálnej a monetárnej politiky. Je vysoko pravdepodobné, že práve toto je otázka, ktorá bude dominovať strednodobým výhľadom rastu nových členov po ich vstupe.

Časť C skúma scenár dlhodobého rastu a konvergencie nových členských štátov. Opisuje relatívny vývoj rastu prístupových krajín vo vzťahu k EÚ a uvažuje o dôvodoch, prečo môže byť menej stabilný v porovnaní so súčasnými členskými štátmi EÚ. Odkazuje tiež na sľubné vzory štrukturálneho vyrovnávania a konvergencie, ktoré začali prebiehať, hodnotí dopad pristúpenia na posilnenie obchodu a výrobných sietí, na uľahčovanie vstupu na trh a urýchľovanie procesu inštitucionálnej a funkčnej konvergencie.

Všetky tieto otázky sú dôležité vo formovaní dlhodobého rastu a vyrovnávacích dráh nových členov EÚ.


Celý text štúdie je dostupný na internetovej stránke The Vienna Institute for International Economic Studies