Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Všetky členské štáty, ako aj inštitúcie, si uvedomujú dôvody, ktoré viedli k zaradeniu energetickej oblasti medzi top desať priorít predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera. Aktívny záujem zo strany všetkých, s ktorými som mal možnosť diskutovať o transformácii energetického systému Európy – od občanov, vlád a mimovládnych organizácií po energetický sektor a akademickú komunitu – potvrdil správnosť smerovania Energetickej únie. Zároveň tiež umožnil účastníkom diskusií aktívne prispieť k obsahovému naplneniu konceptu Energetickej únie, aby sa z významného úradníckeho dokumentu stala skutočná paneurópska politická stratégia.

Od mája som navštívil 22 krajín Európskej únie s cieľom predstaviť hlavné prínosy stratégie. Ak by som mal prezentovať tri závery, určite by to bolo, že Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých, ktorý má bezprecedentnú podporu zo strany lídrov všetkých členských štátov EÚ. Tento pozitívny ohlas je postavený na cieli Energetickej únie o celkovú transformáciu energetického systému so zreteľom na energetickú účinnosť, energetickú bezpečnosť, obnoviteľné zdroje a dekarbonizáciu našej spoločnosti. Je zrejmé, že členské štáty majú rôzne záujmy v oblasti energetiky – napríklad krajiny strednej a východnej Európy kladú dôraz na bezpečnosť dodávok plynu, krajiny západnej Európy očakávajú, že Únia sa stane motorom klimatických zmien a energetickej efektívnosti. Pobaltské štáty, Španielsko a Portugalsko zase zdôrazňujú požiadavku vytvorenia skutočného vnútorného trhu s energiami, čo vyplýva z ich nedostatočného energetického prepojenia s ostatnými európskymi krajinami. Európska komisia preto pozorne počúva všetky členské krajiny, a aj
preto je Energetická únia postavená na holistickom princípe.

Druhým záverom je význam regionálnej spolupráce v podobe odstránenia bariér pri
vytváraní jednotného energetického trhu ako aj pri posilňovaní európskej bezpečnosti. Tak je tomu napríklad v prípade skupiny pre plynové prepojenie krajín strednej a juhovýchodnej Európy (tzv. skupina CESEC), ktorej členom je aj Slovensko. Vzájomne koordinovanou spoluprácou sa snažíme o vytvorenie takých energetických prepojení v regióne, ktoré zabezpečia prístup každej krajiny k aspoň trom zdrojom energie (zemný plyn, LNG, zásobné kapacity). Z tohto dôvodu je dôležité prepojenie krajín a regiónov, a to nielen v prípade plynu, ale aj elektriny s cieľom dosiahnuť aspoň 10 % svojej inštalovanej kapacity na výrobu elektriny.

Tretím záverom je potreba investovania do inteligentných technológií; ak chceme aby EÚ bola skutočnou svetovou jednotkou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, musí sa postaviť na čelo novej generácie technológií v tejto oblasti. Energetika súčasnosti nie je len o tom, ako sa energia vyrába, distribuuje a spotrebuje, ale musí brať do úvahy aktuálne potreby, napríklad aj to, že ľudia chú žiť v zdravšom a čistejšom prostredí. Preto aj Energetická únia kladie veľký dôraz na rozvoj inteligentných sietí, ekologickej dopravy, znižovanie hladiny CO2, čo je kľúčom k tomu, aby sa Energetická únia stala hnacím motorom rastu, tvorby pracovných miest a konkurencieschopnosti.