Energiou a entuziazmom predídeme marginalizácii

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Diskusia o novej stratégii, nazvanej EU 2020, novej vízii rozvoja Európskej únie na najbližšie desaťročie, sa ešte len začala. Verím, že stratégia bude prijatá na júnovom summite v Bruseli. Je to veľmi dôležitý dokument. Veľmi potrebujeme program, ktorý môže koncentrovať našu pozornosť a snahy.

Nemali by sme však zabúdať, že ciele obsiahnuté v novej stratégii – menovite budovanie ekonomiky založenej na poznatkoch, posilnenie konkurencieschopnosti a inovatívnych technológií, udržateľný rozvoj, ako aj investície do ľudského kapitálu, rast kvalifikácie a sociálnej súdržnosti, sú nám už všetky dobre známe. Už istý čas sú definované ako dlhodobé priority európskej regionálnej politiky.

Čo je najdôležitejšie, živím v sebe nádej, že nová stratégia EU 2020 bude implementovaná so širokou účasťou európskych občanov.

Lisabonská zmluva potvrdzuje, že Európu nemožno obmedziť na európske inštitúcie. Európa je dnes vlastníctvom jej regiónov, miest a občanov a našou úlohou, ako európskych rozhodovateľov, je zvýšiť ich pocit zodpovednosti za novú stratégiu.

V súčasnom rýchlo sa meniacom svete potrebujeme mnoho energie a entuziazmu, aby sme predišli marginalizácii. Európa dnes predstavuje 7% svetovej populácie, za pár rokov to bude omnoho menej. Preto je veľmi potrebný potenciál každého z nás, aby nová stratégia EU 2020 fungovala.

Autorka je bývalou komisárkou EÚ. V súčasnosti je poslankyňou Európskeho parlamentu, predsedníčkou Výboru EP pre regionálny rozvoj.

Komentár bol napísaný pre portál EurActiv ku Dňu žien ako "ženský príspevok" známych Európaniek k diskusii o stratégii EÚ 2020.