Európska politika susedstva: „ENP plus“

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

ENP bola formulovaná v rokoch 2003 a 2004. Potom sa začala reálne uplatňovať a v súčasnosti sú to už dva roky, čo je reálne implementovaná.

V prvotnej fáze došlo k identifikácii partnerských štátov. Ako konštatuje Emerson, Národné akčné plány identifikoval päť východných a sedem južných susedov – partnerov. Autori rozdeľujú týchto 12 štátov na aktívne a pasívne. Ostatné partnerské štáty, ktoré však nespadajú pod akčné plány, sú rozdelené na tie, čo nejavia záujem a tie, ktoré sú z ENP vylúčené.

Podľa autorov, takáto kategorizácia zahraničných krajín by mala byť základom pre rozlišovanie obsahu balíčkov zahraničnej politiky voči jednotlivým krajinám.

V politickom kontexte, súčasný trend nasvedčuje, že rola ENP sa bude posilňovať. Posilnenie vychádza podľa autorov najmä z výsledkov roku 2004. EÚ sa rozšírila o 10 krajín a jej hranice sa tak posunuli. Zároveň to však znamená aj priblíženie sa mnohých hrozieb zo zahraničia.

Európske inštitúcie potrebu intenzívnejšej susedskej politiky v princípe rozpoznali a v decembri 2006 predstavila Komisia viacero podnetných návrhov. Autori dodávajú, že Nemecké predsedníctvo v tejto súvislosti používa označenie „ENP plus,“ ktoré však doteraz nebolo presne zadefinované v žiadnom oficiálnom dokumente. Podľa autorov, „ENP plus“ by mohlo znamenať aj:

  • plus – rozvinutejšie asociačné partnerstvo medzi EÚ a partnerskými štátmi;
  • plus – posilnenie regionálno-multilaterálnych schém;
  • plus – zdokonalenie už jestvujúcich zahranično-politických nástrojov;
  • plus – ponuka „neúplnej verzie ENP“ problematickým štátom a neidentifikovaným subjektom.

V závere navrhujú program formulovaný v 15 bodoch, ako dosiahnuť kvalitatívny rozvoj súčasnej ENP. ENP by mala mať podľa autorov skôr strategický význam a nemala by sa obmedziť len na akési formálne puto medzi EÚ a krajinami uchádzajúcimi sa o členstvo.


Analýzu v plnom znení v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.