Európska prokuratúra je nevyhnutnosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Rozpočet Európskej únie každoročne prichádza kvôli podvodom, korupcii a iným trestným činom o niekoľko sto miliónov eur. Tieto trestné činy oslabujú zásady právneho štátu, dôveru občanov v demokratické inštitúcie a uberajú z financií potrebných na hospodársky a sociálny rozvoj.

Rozpočet EÚ slúži na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, zlepšenie digitálnej infraštruktúry alebo na podporu vedeckého výskumu. Ak tieto finančné prostriedky EÚ končia vo vreckách kriminálnikov, doplácajú na to občania a podniky tým, že nemôžu profitovať z iniciatív EÚ financovaných z týchto prostriedkov. To je dôvod, prečo musí byť vymáhanie práva v boji proti podvodom s európskymi fonačnými prostriedkami vo všetkých členských štátoch jednotné  a prečo musíme nájsť rýchle a úplné riešenie.

V súčasnosti Európska únia nemá právomoc stíhať trestné činy súvisiace so zneužívaním prostredníkov z európskeho rozpočtu. Vyšetrovanie trestných činov a trestné stíhanie sú vo výlučnej kompetencii členských štátov. Miera úsilia vnútroštátnych orgánov v boji proti finančnej trestnej činnosti poškodzujúcej rozpočet EÚ sa od jedného členského štátu k druhému výrazne líši. Rozdiely vo vnútroštátnych predpisoch, cezhraničné prípady a zhromažďovanie dôkazov v zahraničí – toto všetko komplikuje vyšetrovanie v rámci celej EÚ. Existuje tiež mnoho praktických prekážok, napríklad keď orgány činné v trestnom konaní nedisponujú dostatočnými odbornými znalosťami alebo zdrojmi na cezhraničné vyšetrovanie. 

Tento problém má celoeurópsky dosah. Preto ho musíme riešiť na celoeurópskej úrovni vytvorením Úradu európskej prokuratúry s jasným poslaním a právomocami na celom území Európskej únie. Vyšetrovala a stíhala by trestné činy zneužitia rozpočtu únie, teda peňazí občanov celej EÚ. Európska prokuratúra bude úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi a podávať žaloby na príslušné súdy pri plnom rešpekte vnútroštátnych právnych systémov. Nenahradí národné orgány, bude ich potrebnou podporou pri vyšetrovaní korupcie. Európska prokuratúra bude pri svojej činnosti plne rešpektovať Chartu základných práv EÚ.

Výhody sú očividné: koherencia vyšetrovania a trestného stíhania v celej EÚ, zhromažďovanie odborných znalostí a zdrojov. Pokiaľ ide o výmenu informácií a dôkazov bude prokuratúra postupovať rýchlo, čím sa vyhneme zdĺhavým a niekedy ťažkopádnym postupom vzájomnej právnej pomoci.

Európsky parlament včera jasnou väčšinou podporil iniciatívu Európskej komisie na zriadenie Európskej prokuratúry. Naďalej prebiehajú rokovania s členskými štátmi.

Zriadenie Európskej prokuratúry prinesie skutočnú pridanú hodnotu. Aby mohol byť boj proti trestným činom páchaným voči rozpočtu EÚ úspešný, musí mať prokuratúra jasne vymedzené právomoci a musí byť úplne nezávislá. Musí byť schopná vyšetrovať bez politických zásahov. Musí byť efektívna, s jednoduchou a premyslenou štruktúrou.  A samozrejme musí dodržiavať vysokú úroveň ochrany procesných práv podozrivých v trestnom konaní.

Sme presvedčené, že členské štáty s cieľmi ochrániť peniaze občanov a zvýšiť dôveru ľudí v EÚ súhlasia. Vyzývame preto národné vlády, aby rokovania urýchlili a nedopustili, aby sme sa v prípade Európskej prokuratúry uchýlili ku kompromisným riešeniam. Chceme, aby boli finančné prostriedky EÚ využívané na účely, na aké boli pôvodne určené. Chceme, aby Európska prokuratúra účinne chránila peniaze daňových poplatníkov pred podvodmi.

Kristalina Georgieva je bulharská podpredsedníčka Komisie pre rozpočet a ľudské zdroje, Věra Jourová je česká Eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti, Monica Macoveiová je europoslankyňa za Európskych ľudovcov a bývalá rumunská ministerka spravodlivosti.