Je mobilita pracovných síl v eurozóne liekom alebo prekliatím?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zdroj: Bruselasymas

Hoci eurozóna čelí vnútorným problémom v podobe nestability a nerovnováhy, tieto problémy sa dajú vyriešiť pomocou politiky voľného pohybu pracovných síl. Mobilita v rámci menovej únie však môže byť v tomto kontexte súčasne liekom i prekliatím. Ľudia, ktorí sa kvôli pracovnému uplatneniu sťahujú z regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti do oblastí s mnohými voľnými pracovnými miestami, určitým spôsobom vyvažujú situáciu. Na druhej strane, ak takým spôsobom migrujú mladí a vzdelanejší ľudia, môže to zvýrazniť nerovnováhy naprieč celou eurozónou.

V dôsledku ekonomickej krízy sa v niektorých štátoch EÚ výrazne zhoršila nezamestnanosť. Zatiaľ čo v roku 2008 bola v celej únii pomerne vyrovnaná, v roku 2014 sa jej miera pohybovala v rozmedzí od 4 % v Nemecku až po 27 % v Grécku, Portugalsku a Španielsku. Migrácia pracovníkov sa v rámci únie od roku 1999 do roku 2009 zdvojnásobila, ale potom začala zase klesať. Ukázalo sa, že miera pracovnej migrácie mala na nerovnováhy v rámci eurozóny skôr liečebný než negatívny vplyv. Bohužiaľ, aj napriek tomu bola na príliš nízkej úrovni na to, aby zmiernila dopady ekonomickej krízy, čomu nepridali ani špecifické problémy jednotlivých štátov.

Existujú tri politické stratégie, ktoré zaisťujú vyššiu mieru a efektivitu mobility. Po prvé, by malo dôjsť k nastaveniu flexibilnejších pracovných podmienok a investícií do infraštruktúry, ktorá uľahčí ľuďom žiť a pracovať v rôznych štátoch. Po druhé, by sa národné pracovné trhy mali postupne pretvoriť v jeden spoločný európsky trh. Po tretie, potrebujeme zriadiť nové doplnkové inštitúcie a nastaviť stále mechanizmy, ktoré do budúcnosti zmiernia negatívne dopady prudkých nárastov nezamestnanosti.

Ukázalo sa, že voľný pohyb pracovných síl je nevyhnutný, nie však dostačujúci pre zmierňovanie nerovnováh v rámci eurozóny. Zvyšovanie miery pracovnej mobility je potenciálne dobrým krokom k zredukovaniu nezamestnanosti a zabezpečenie stability eurozóny. Ďalej sa zistilo, že sú potrebné rozumné politické kroky a ďalšie prostriedky na to, aby sa nielen pracujúci, ale aj utečenci, ktorí prúdia z krajín zasiahnutých krízou dobre integrovali na pracovných trhoch. Umožniť im usadiť sa a uplatniť sa na mobilnom trhu práce by malo byť jedným z cieľov EÚ.

 

Celú analýzu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.