Konferencia: Inšpirácie pre občiansku spoločnosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Aktívne občianstvo

Podľa Mirky Ľachkej z Európskeho kontaktného bodu Slovensko bolo hlavným cieľom podujatia poskytnúť čo najväčší priestor pre dialóg a vzájomnú inšpiráciu. Vyše 30 prezentujúcich počas workshopov predstavilo príklady dobrej praxe z oblasti firemného a individuálneho fundraisingu, samofinancovania a podnikania neziskových organizácií, či práce s dobrovoľníkmi.

Provokatívnu tému otvoril Karl H. Richter, konzultant pre investície do sociálneho dopadu z Veľkej Británie. Vo svojej prezentácii poukázal na krízu kapitalizmu a inicioval diskusiu ako možno v kontexte Slovenska implementovať modely medzisektorovej spolupráce a sociálneho podnikania, ktoré sa využívajú v zahraničí. Alternatívnym riešením krízy majú byť práve investície so sociálnym dopadom.

Panely

Diskutovalo sa v niekoľkých tematických paneloch.

V rámci prvého Čo znamená kríza pre občiansku spoločnosť, sociologička Zuzana Kusá vyzvala na na väčšiu participáciu tretieho sektora na verejnej politike. Slovensko si v čase krízy podľa nej nemôže dovoliť mrhať ľudskými zdrojmi. Podľa bývalého splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť Filipa Vagača je napríklad aj dobrovoľníctvo hodnotou, ktorá môže prispieť k prekonaniu krízy a ktorú môže ponúknuť iba tretí sektor. Rastislav Kulich z Google Slovensko sa vyslovil za užšiu spoluprácu neziskového a firemného sektora a vyzdvihol potenciál internetu pre tretí sektor.

Panel Firemná filantropia a fundraising diskutoval o rôznych aspektoch získavania zdrojov od firiem, o zlepšovaní metód a prístupov neziskoviek k firemným darcom. Ján Orlovský zo ZSE hovoril o stave firemnej filantropie počas krízy či o novom prístupe k selekcii projektov a partnerov z prostredia tretieho sektora. Pavel Hrica z Nadácie Pontis priblížil inú formu spolupráce firiem a neziskoviek, tzv.  in-kind firemné dary a služby, ktoré demonštroval na konkrétnych príkladoch. Podľa oboch je kľúčom k úspechu príprava na strane mimovládnych organizácií, inovatívnosť projektu a schopnosť ho „predať“. Diskutujúci sa pýtali na konkrétne rady, ako postupovať a čoho sa vyvarovať pri oslovovaní donorov.

Počas workshopu Európa a my zaznelo, že eurofondy zatiaľ nenapĺňajú svoj potenciál pre pomoc občianskej spoločnosti. Iniciatíva časti tretieho sektora na monitorovanie fondov EÚ skôr stagnuje, zhodnotil Miroslav Mojžiš z Priateľov Zeme. Problémom je pre mimovládky podľa Mojžiša systém refundácie nákladov, ktorý je pre mnohé organizácie likvidačný. Danica Hullová z Centra pre vzdelávanie neziskových organizácií si myslí, že štátu chýbajú komplexnejšie analýzy tretieho sektora a zjednotené metodiky písania projektov. Problémom je podľa nej aj opomínanie mimovládok ako oprávneného žiadateľa pri písaní výziev riadiacimi orgánmi. Zuzana Polačková z MPSVaR (ESF) upozornila, že korupcia pri eurofondoch, ktorú negatívne verejnosť vníma, sa týka ja mimovládnych organizácií.

Panel Čo znamená kríza pre darcovstvo – individuálny fundraising sa zameral na tému mobilizácie individuálnych darcov. Do pozornosti dávame prezentácie Igora Polakoviča z Centra pre filantropiu (skúsenosti s získavaním darcovstva v čase krízy), Rolanda Kyšku z organizácie 4people (Kto je typický individuálny darca), Stely Rebrešovej z Fóra donorov (DMS ako nástroj na mobilizáciu darcov) a Conrada Wattsa z Fondomatu (Využívanie sociálnych sietí na získavanie darcov).

Počas panelu Dobrovoľníctvo ako prostriedok rozvoja MNO i pomoc jednotlivcom panelisti hovorili o svojich skúsenostiach s manažovaním a získaním dobrovoľníkov, nakoľko sú náhradou za platenú silu a prínosoch, ktorý má dobrovoľníctvo pre tých, čo ho vykonávajú. Prezentácia Jany Vlašicovej je dostupná tu.

V rámci konferencie sa konali workshopy, ktorých tému si mohli zvoliť sami účastníci. Prinášame  poznámky z jednotlivých workshopov:

Čo treba urobiť na to, aby neziskovky mohli realizovať zárobkovú činnosť?

Problémy v podnikaní neziskoviek

Generačná výmena – kto prežije?

Ako efektívne využívať nové technológie?

Mladí stážujú v MVO