Meno Macedónska: Preraziť blokádu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ELIAMEP, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy

Medzinárodná krízová skupina (ICG) vydala správu o „spore o meno“ bývalej juhoslovanskej republiky medzi Skopje a Aténami. Obsahuje niekoľko návrhov na dosiahnutie dohody, ktorá je nevyhnutnou podmienkou vstupu krajiny do NATO a prípadne EÚ.

„V spore o meno s Gréckom je argument regionálnej nestability v prvých rokoch tohto desaťročia ledva presvedčivý“, píše Evangelos Kofos z ELIAMEP.

„Nedostatok dostatočných a spoľahlivých informácií z vnútra Grécka prinútil autorov spoľahnúť sa na tretie strany, alebo pozorovateľov, aby sme mohli odhadnúť zásadné zmeny, ku ktorým došlo v poslednom desaťročí v gréckom vnímaní problému.“

ELIAMEP navrhuje niekoľko dodatkov k správe ICG. „Názov štátu musí špecificky referovať k regiónu FYROM, byť platný erga omnes, v multilaterálnych a bilaterálnych medzinárodných vzťahoch a transakciách, pre všetky medzinárodné organizácie, štáty a iné mimovládne medzinárodné organizácie, vrátane vlády a agentúr FYROM.“

„Strany majú akceptovať názov používaný obyvateľmi FYROM pre ich región geografického Macedónska, t.j. „Vardar Macedonia“, alebo lepšie „Vardar Makedonija““, navrhuje ELIAMEP.

„Odvodeniny by mali vychádzať z dohodnutého mena štátu“, tvrdí nadácia a dodáva, že „štátne identifikačné preukazy, pasy, atď., by uvádzali občianstvo podľa názvu štátu“.

„V otázkach dotýkajúcich sa sebaidentifikácie ľudí, čo zahŕňa ich etnicitu, sme toho názoru, že by malo byť rešpektované ich právo na sebaidentifikáciu“, zdôrazňuje ELIAMEP.

„To znamená, že názov, ktorým sa identifikujú vo svojom jazyku – Makedontsi – by mal byť rešpektovaný vo všetkých cudzích jazykoch, vrátane gréčtiny. Rovnaké pravidlo by sa mohlo aplikovať na používanie Makedones pre gréckych Macedóncov.“


Plné znenie komentára: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP): Analysis/ICG Report: ‘Macedonia’s Name: Breaking the Deadlock’ (Uverejnené na Blogactiv.eu)

Spáva Medzinárodnej krízovej skupiny (ICG): Macedonia’s Name: Breaking the Deadlock