Obrátená „balkanizácia“? Integrácia obchodu v juhovýchodnej Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Podľa prieskumu Svetovej banky bola práve otvorenosť obchodu dôležitým faktorom, ktorý prispel k úspešnej tranzícii krajín strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ v máji 2004. Takáto otvorenosť však nie je úplne zrejmá v juhovýchodnej Európe, predovšetkým v krajinách bývalej Juhoslávie. Štúdia je zameraná na otázku, či ustanovenia súčasnej siete bilaterálnych obchodných vzťahov, ktoré zaviedol Pakt stability, mali vplyv na posilnenie obchodnej integrácie a či obchod v tomto regióne v súčasnosti dosahuje svoj plný potenciál.

Štúdia upozorňuje, že uplatňovať štandardné obchodné vzorce je v tomto prípade problematické, pretože v regióne sa nachádza veľké množstvo malých krajín. V mnohých prípadoch sú krajiny až príliš závislé na obchodovaní so svojimi susedmi, ktorých predstavujú krajiny bývalej Juhoslávie a často je úroveň obchodu menšia, než by sa očakávalo. Plány, podľa ktorých by sa ustanovenia dohôd o bilaterálnom obchode Paktu stability mali rozšíriť do panregionálnej obchodnej asociácie sú s najväčšou pravdepodobnosťou neadekvátne. Záverom štúdie je, že výhodnejším riešením by bolo rozšíriť súčasnú colnú úniu s Tureckom s cieľom rozšíriť obchodné vzťahy na všetky členské krajiny EÚ v zóne juhovýchodnej Európy.


CEPS: Reverse Balkanisation? Trade Integration in South-East Europe