Píšu Borrell, Urpilainen a Korčok: Rovnosť žien a mužov musí byť prvoradá

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Dievčatá na hodine astronómie v afganskom Herate, jún 2021. [EPA-EFE/Arshad Arbab]

Po roku 2025 má 85 percent všetkých nových činností Únie mimo jej hraníc prispieť k rodovej rovnosti a zlepšeniu postavenia žien. O novom pláne EÚ s rozpočtom 79,5 miliárd eur na sedem rokov píšu šéfovia slovenskej a európskej diplomacie, a eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá.

Josep Borrell je vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Európskej komisie. Jutta Urpilainen je európska komisárka pre medzinárodné partnerstvá. Ivan Korčok je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Zriedkakedy boli práva žien a dievčat vo svete spochybňované tak, ako dnes v Afganistane. Najnovší vývoj vyvoláva veľké obavy. EÚ už dala jasne najavo, že jej budúca rozvojová pomoc pre Afganistan bude závisieť od dodržiavania medzinárodného právneho rámca a noriem v oblasti ľudských práv vrátane práv žien a dievčat. EÚ je rozhodnutá a pripravená naďalej podporovať ženy a dievčatá v Afganistane i vo svete a vychádzať pritom zo svojich hodnôt a presvedčení.

Rovnosť spolu s ľudskými právami, slobodou a demokraciou patrí k základným hodnotám, ktoré robia Európsku úniu takú, aká je. Rovnosť obohacuje našu spoločnosť a robí ju odolnejšou. Rovnosť žien a mužov je základom mieru, bezpečnosti, hospodárskej prosperity a udržateľného rozvoja. Jej ochrana a presadzovanie sú navyše v zmysle zmlúv EÚ nevyhnutné.

Preto EÚ vníma politické, programové i finančné snahy o podporu a ochranu rovnosti pohlaví ako svoju politickú prioritu a kľúčový cieľ. Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III a nový rozpočet pre vonkajšie činnosti EÚ sú mapou globálnych opatrení na ceste k rodovo rovnocennému svetu. Pri dosahovaní týchto cieľov úzko spolupracujeme s multilaterálnymi, bilaterálnymi či regionálnymi partnermi vrátane organizácií občianskej spoločnosti. Čaká nás ešte dlhá cesta; na to nesmieme zabúdať. Spolu sme však silnejší, aj keď veľa otázok ostáva otvorených.

Feministická zahraničná politika: Námet pre Slovensko?

FZP nie je len o paritnom zastúpení žien v diplomacii. Krajine zaručuje, že sa žiadna z jej zahraničných aktivít neuskutoční bez vyhodnotenia vplyvu na ženy. Na slovenskom rezorte diplomacie začína koordinátorka pre postavenie žien, diverzitu a inklúziu pôsobiť 1. novembra.

Pandémia COVID-19 totiž existujúce rodové rozdiely v mnohých krajinách ešte viac prehĺbila, a to hneď v niekoľkých oblastiach: vzdelávanie, odborná príprava, zdravie, bezpečnosť a ochrana, sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, politické rozhodovanie a hospodárske príležitosti.

V čase zákazu vychádzania počas pandémie dochádzalo často k nárastu prípadov rodovo motivovaného násilia, najmä domáceho, kým dostupnosť zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia sa pre ženy a dievčatá obmedzila. Zároveň väčšia časť bremena starostlivosti padla práve na ich plecia. Pracovníci v tzv. neformálnej ekonomike a na nízkokvalifikovaných pozíciách (väčšinou ženy), migranti a príslušníci menšín sú stále viac ohrozovaní a čelia opakovaným a kombinovaným formám diskriminácie.

Zatvorenie škôl navyše vystavilo dievčatá zvýšenému riziku sexuálneho vykorisťovania, tehotenstva v útlom veku, detskej práce a nútených manželstiev. Podľa informácií z fondu Malala sa počet dievčat, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, zvýšil o 20 miliónov na celkových 150 miliónov dievčat bez vyhliadok na vzdelanie, čo zodpovedá tretine obyvateľstva EÚ.

Podľa nedávnej správy OSN boli vojenské výdavky v roku 2020 ešte stále vyššie ako celosvetové výdavky na zdravotníctvo, a to aj napriek tomu, že to bol rok, v ktorom dominovala pandémia koronavírusu. V záujme udržateľnej obnovy po pandémii COVID-19 musíme zdvojnásobiť naše úsilie o presadzovanie rovnosti žien a mužov.

Teraz je ten správny čas urobiť viac

Riešenie tejto výzvy si vyžaduje globálnu reakciu a treba tak urobiť teraz, keď budujeme našu budúcnosť v čase po pandémii tak, aby naše deti a vnúčatá vyrastali vo svete, ktorý je rovnocennejší, rôznorodejší a kde je rovnosť príležitostí zaručená. Ak chceme dosiahnuť trvalú zmenu, musíme riešiť skutočné príčiny rozdielov a diskriminácie medzi mužmi a ženami.

Európska únia a jej členské štáty, ako aj európske finančné inštitúcie sa v čase pandémie postavili za ženy a dievčatá vo svete. V rámci Tímu Európa sa nám už podarilo zmobilizovať 46 miliárd EUR na podporu pre viac ako 130 partnerských krajín s osobitným zameraním na ženy a mládež.

Za všetky aspoň tri príklady: v Nepále sme pomohli jednému miliónu dievčat a chlapcov pokračovať vo vzdelávaní formou vzdelávania cez rozhlas. V Togu sme podporili vytvorenie systému tzv. univerzálneho príjmu a vymenovanie žien do vedúcich funkcií v nových zastupiteľských úradoch. Iniciatíva EÚ a OSN „Spotlight“ pomohla celosvetovo 650 tisíc ženám a dievčatám predchádzať násiliu voči nim alebo ho riešiť a 880 tsíc mužom a chlapcom vzdelávať sa o pozitívnej mužskosti, nenásilnom riešení konfliktov a rodičovstve.

Riaditeľka Aliancie žien: Počas pandémie potrebovali obete násilia penzión, štát poslal rúška

Rodovo podmienené násilie sa dá aj odučiť. Súd by mal mužovi na podmienke nariadiť vzdelávanie, ale tie slovenské o to nemajú záujem. Málo pozornosti sa venuje aj deťom, s ktorými by mali mať násilníci obmedzení kontakt.

Pred nami je ešte mnoho nových výziev, preto musíme urobiť viac a robiť to lepšie. A práve to je účelom akčného plánu pre rodovú rovnosť III. Presadzuje sa v ňom vedúce postavenie a zmysluplná angažovanosť žien, dievčat a mladých ľudí v politickom, hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote, ako aj vo všetkých aspektoch súvisiacich s mierom a bezpečnosťou vo svete.

Ide nám o to vrátiť ľudský rozvoj späť na správnu cestu

Tento plán teraz realizujeme s pomocou nového nástroja NDICI – Globálna Európa s rozpočtom 79,5 mld. eur na podporu vonkajších činností EÚ v nasledujúcich siedmich rokoch.

Ústrednú úlohu bude zohrávať podpora vzdelávania, a najmä vzdelávania dievčat. Popri podpore vzdelávania v núdzových situáciách spolupracuje EÚ s partnerskými krajinami počas pandémie na minimalizácii jej vplyvu na vzdelávanie a dobré životné podmienky detí a uľahčenie ich bezpečného návratu do škôl.

Ako Tím Európa zabezpečujeme viac ako polovicu celkovej globálnej pomoci na vzdelávanie. Našu finančnú pomoc však zvýšime, aby sme podporili rovnosť žien a mužov formou kvalitného vzdelávania na všetkých úrovniach. Novým začiatkom v tomto úsilí je náš spoločný záväzok vo výške 1,7 miliardy eur pre Globálne partnerstvo pre vzdelávanie z júla – zmeniť vzdelávanie dievčat a chlapcov v 90 krajinách a územných celkoch.

Ženy v diplomacii a bezpečnostných štruktúrach (INFOGRAFIKA)

Viac žien v rozhodovacích štruktúrach má podľa výskumov zásadný vplyv na úspech medzinárodných rokovaní, dokonca na zachovávanie mieru. Na Slovensku pracuje vo vedúcich funkciách viac žien na ministerstve obrany, ako na rezorte diplomacie.

Sme stále aktívnejší vo všetkých oblastiach – od podpory vzdelávania žien a dievčat, cez ekonomické príležitosti až po zlepšenie ich prístupu k zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Až 85 percent všetkých nových vonkajších činností EÚ realizovaných do roku 2025 v každom odvetví prispeje k rodovej rovnosti a zlepšeniu postavenia žien.

Celý tento proces v súčasnosti finalizujeme s našimi partnerskými krajinami po podrobných konzultáciách s organizáciami občianskej spoločnosti, aktivistami za práva žien a s mládežou.

Ľudský rozvoj musí ísť opäť tou správnou cestou a ciele udržateľného rozvoja do roku 2030 musíme dosiahnuť tak, aby sa pri tom nezabudlo na žiadnu ženu či dievča.

Preto je veľmi dôležité, aby sa to urobilo poriadne.