Priority talianskeho predsedníctva

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V prejave, ktorý predniesol veľvyslanec Umberto Vattani 30. júna v CEPS, poukázal na pôvod a zmysel súčasnej ústavnej diskusie v Európe a podčiarkol výzvy, ktorým bude čeliť v nasledujúcich mesiacoch Európska únia pod Talianskym predsedníctvom.

Návrat politiky

Prečo začala všeobecná diskusia o ústave tak neskoro? Podľa Vattaniho, je dôvodom skutočnosť, že Európa sa stala obeťou svojho vlastného ekonomického úspechu. Povzbudená rýchlymi integračnými úspechmi v „heroickej fáze“, vedenej „otcami zakladateľmi“, sa budovatelia Európy sústredili predovšetkým na dosiahnuteľné ciele jednotného trhu a štandardizácie. Ekonomická integrácia bola taká úspešná, že politické otázky zatlačila do úzadia. Dokonca aj diskusia okolo referenda, ktoré sa týkalo Maastrichtskej zmluvy a prebehla vo viacerých krajinách, si požičiavala slovník analýzy nákladov a výnosov. „Čo robí EÚ pre našu krajinu?“, znela nastolená otázka.

No teraz, ako podotkol Vattani, je čas hľadieť na Európanov ako na občanov, nie len ako na spotrebiteľov. Návrat politiky do diskusie o Európe je vítaný, keďže ekonomická analýzy nedokázala samotná odpovedať na otázku, prečo by sa mal niekto zrieknuť svojich záujmov v prospech niekoho iného. Hoci so zrodom spoločného politického vedomia (ktoré sa hospodárskej integrácii nepodarilo nahradiť), je možné sledovať, čo vlastne predstavuje európsky verejný záujem, aké sú hlavné ciele, kvôli dosiahnutiu ktorých musia byť obetované iné záujmy.

Podľa Vattaniho bolo načase definovať politicky Európu tak, aby bolo kontinentálne dedičstvo úsilia o prekonanie politickej nejednotnosti cestou budovania impéria a dobývania územia raz a navždy len súčasťou historických kníh. Európa musí nájsť svoj spoločný hlas aj na svetovej úrovni, hoci to by malo byť dosiahnuté skôr na princípe konsenzu ako púheho spojenia. Automatické podriadenie jednotnej zahraničnej politike by mohlo byť pre niektoré národy zložité predovšetkým z psychologického hľadiska. Vattani namiesto toho uprednostňuje možnosť hovoriť o „mnohých hlasoch, ktoré smerujú k tomu istému bodu“ namiesto „jednotného hlasu“.

Kde sa nachádzame v procese tvorby ústavy

Vattani poznamenal, že úspechom procesu rozširovania bola skutočnosť, že Európska únia iniciovala potrebu definovať svoj politický charakter. Európsky Konvent a nastávajúcu Medzivládnu Konferenciu vníma ako dve strany toho istého momentu ústavného procesu. Napriek skutočnosti, že z troch „komponentov“, ktoré tvoria Konvent (národné parlamenty, Európsky parlament a vlády) budú jedine zástupcovia vlád participovať na Medzivládnej konferencii, Vattani verí, že príspevok dvoch ďalších vysoko demokratických zložiek tejto debaty bude pevne ukotvený vo vedomí tvorcov ústavy.

Nová Ústavná zmluva by mala byť prerokovaná a podpísaná do 1. mája 2004, takže európsky občania tak súčasných pätnástich ako aj budúcich nových členských štátov môžu vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s touto ústavou vo voľbách do Európskeho Parlamentu v júni. Korektúry textu z právneho hľadiska a príprava prekladov do všetkých 21 oficiálnych jazykov, zaberie asi tri alebo štyri mesiace, ak vychádzame zo skúseností s Amsterdamskou zmluvou. To ale znamená, že Medzivládna konferencia by mala ukončiť svoju prácu do konca tohto roka.

Tri záujmy Talianskeho predsedníctva

1. Ekonomický pokles

Existuje široko zdieľaná predstava (ktorej zástancom je aj Vattani), že európsky ekonomický model fungoval v minulých rokoch veľmi dobre. V súčasnosti, keď čelí hospodárskej stagnácii, je potrebné ukázať tak súčasným, ako aj budúcim členským štátom, že je to model, ktorý je ešte možné využiť. Vattani zdôraznil, že kľúčovou úlohou je znovu oživenie rastu bez nárastu zadĺženia. Dosiahnuť aby sa súkromné peniaze investorov, ktorí sa vyhýbajú riziku, stali dostupnými na trhu aby bolo možné investovať ich do veľkých európskych projektov (primárne do infraštruktúry), je podľa neho spôsob, ako stimulovať ekonomiku. Ako príklad fungovania tejto schémy uviedol Vattani taliansky systém diaľnic.

Toto a ďalšie opatrenia, ktoré sú zamerané na psychologickú pomoc trhom, sú aj súčasťou plánu talianskej vlády pod názvom „Kroky k rastu“ („Action to growth“), ktorý bude predstavený Parlamentu a Komisii prvý júlový týždeň, takže sa môže zároveň stať námetom stretnutia ministrov Ecofin v dňoch 15.-16. júla.

2. Bezpečnosť európskych hraníc

Obyvatelia súčasných aj budúcich členských štátov musia mať pocit, ako sa vyjadril Vattani, že hranice ich krajín sú bezpečné z hľadiska prieniku kriminality, obchodovania s ľuďmi a ilegálnej imigrácie. Pripomenul, že Taliansko nedávno zažilo náhly nárast počtu migrantov, ktorí sa pokúšali ilegálne vstúpiť na pobrežie, často za veľmi nebezpečných podmienok. Vyjadril obavy, že v praxi je imigrácia organizovaná kšeftármi, ktorým ide predovšetkým o zisk a korí nerešpektujú ľudské práva a ľudskú dôstojnosť. Zdôraznil, že Európa nesmie dovoliť, aby niečo také pokračovalo.

Talianske predsedníctvo má v úmysle spustiť program zameraný na problém ilegálnej migrácie, ktorý bol nedávno prijatý na Solúnskom summite na podporu Komunitnej iniciatívy v tejto oblasti.

3. Vzťahy so susedmi EÚ a zámorskými partnermi

a)Východ a Stredozemná oblasť

Únia je zodpovedná za vypracovanie stratégie vo vzťahu ku krajinám ako sú Moldavsko, Ukrajina, Bielorusko a Rusko. Pre túto stratégiu by mala byť príznačná vývojová dynamika, smerujúca k bližšej spolupráci s Úniou, ktorá by ale neviedla k plnému členstvu.

Podobne musí Únia vypracovať aj stratégiu vo vzťahu k Stredozemnej oblasti, kde, ako to cíti Vattani, sa začínajú prejavovať neadekvátne iniciatívy. Verí, že spoločné kultúrne dedičstvo, viažuce sa až k Rímskej ríši, a ktoré zdieľa Severná Afrika spolu s Európou, by malo byť chápané ako kapitál možných bližších vzťahov v budúcnosti. Vyjadril, že bol potešený nedávnou iniciatívou Komisie „Noví susedia“, ktorá zahŕňala aj túto novú kultúrnu dimenziu. Mal by byť spustený program MEDA s vyššími výdavkami a vyššou frekvenciou stretnutí.

b) Transatlantické vzťahy

Vattani zdôraznil aj dôležitosť, s akou Taliansko vstupuje do vzťahov s európskymi zámorskými partnermi, osobitne so Spojenými štátmi. Verí, že aj v tejto oblasti je ešte veľa práce, osobitne na politickom fronte. Európska únia a Spojené štáty by mali byť partnermi, ktorí budú spolu čeliť výzvam globálneho dosahu, ako sú terorizmus, rozširovanie zbraní hromadného ničenia, zhoršovanie životného prostredia a ľudská deprivácia v treťom svete.

Viac analýz si možno prečítať na internetovej stránke Centre for European Policy Studies