Riziká integrácie eurozóny

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Doteraz sa o to usiluje Európska centrálna banka (ECB) prostredníctvom neštandardných opatrení. Jej mandát však umožňuje len kupovať čas a nerieši podstatu krízy. Ďalšie kroky smerom k bankovej únii – rezolučný fond a systém garancií vkladov – by mali prispieť k zvyšovaniu odolnosti bánk ako predpokladu zabezpečenia poskytovania úverov v ekonomike a normalizácie všetkých zdrojov financovania.

Možno povedať, že perspektíva bankovej, fiškálnej, hospodárskej a politickej únie napĺňa dosiaľ chýbajúcu víziu eurozóny. Z pohľadu budovania dôvery kľúčová bude banková únia.

Tento postupný proces má ale niekoľko rizík. K závažným patrí predovšetkým nehomogénnosť eurozóny, čo sa týka politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych charakteristík. To núti hľadať nové prvky v procese integrácie.

Bolo by opodstatnené zvážiť mechanizmus vylúčenia krajiny, ktorá nebude dlhodobo dodržiavať stanovené kritériá. Vylúčenie by spočívalo v odchode krajiny z eurozóny ale nie z EÚ. EÚ by takto poskytovala priestor pre vlastnú menu, možnosť krajiny zotaviť sa a prípadne vrátiť sa späť do eurozóny. Nie je vylúčené, že niektoré krajiny by boli v dlhodobom horizonte len v eurozóne a iné len v EÚ.

Ďalším úskalím procesu integrácie je výhľad vývoja ekonomiky, najmä keď periférne štáty čaká ďalší rok recesie, vysokej nezamestnanosti, prehlbujúcej sa chudoby a z toho vyplývajúcej hrozby sociálnych konfliktov.

Výhľad vonkajšieho prostredia eurozóny je neistý najmä pokiaľ ide o riešenie štátnych dlhov a zvýšenia dlhového stropu v USA. Globálne riziká súvisia aj s geopolitickým napätím v Iráne v súvislosti s možným prerušením dodávok ropy, ako aj vo východnej Ázii, kde by na svetový obchod mohlo negatívne vplývať napätie medzi Japonskom a Čínou.

Vzhľadom na predpokladaný hospodársky vývoj bolo by potrebné v roku 2013 zvýšiť rýchlosť a akcieschopnosť krokov predstaviteľov eurozóny smerom k hlbšej integrácii, ktorá v roku 2012 nebola dostatočná na to, aby na dlhší čas upokojila dlhopisové trhy. Súčasne s tým nesmú poľaviť reformy v jednotlivých krajinách eurozóny zamerané na zníženie fiškálnych a vonkajších nerovnováh a vytváranie inovatívneho a konkurencieschopného ekonomického prostredia. Poľavenie v reformách len v niektorých krajinách by bolo nebezpečné pre celý blok. V dôsledku očakávania nepriaznivej ekonomickej situácie v juhoeurópskych krajinách reálne hrozí strata trpezlivosti obyvateľstva uskutočňovať nevyhnutné zmeny v reálnej ekonomike.

Autor je analytik Najvyššieho kontrolného úradu SR, má na starosti medzirezortné pripomienkové konania k materiálom na rokovania vlády SR. Je tiež členom výboru pre finančnú a hospodársku krízu.