Rozširovanie – súčasť genetického kódu EÚ?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Keď som pred piatimi rokmi prevzal portfólio rozširovania EÚ, našou najväčšou výzvou bolo posilniť dôveryhodnosť procesu, aby sme znovu získali podporu občanov pre proces rozširovania.

Potrebovali sme zabezpečiť, aby tento proces prinášal hmatateľné výsledky, pokiaľ ide o reformy realizované na miestnej úrovni, namiesto toho, aby bol vnímaný len ako odškrtávanie splnených úloh, keď bol ten či onen právny predpis kandidátskej krajiny zosúladený s normami EÚ.

Cieľom nebolo zaviesť nové podmienky, ale nadviazať na skúsenosti z minulosti. Našou úlohou bolo zabezpečiť, aby krajiny, ktoré vstupujú do Únie, boli na členstvo plne pripravené. Rovnako dôležité tiež bolo dosiahnuť skutočnú zmenu priamo v kandidátskej krajine, a to pri plnom využití transformačného potenciálu rozširovania. Krajiny západného Balkánu a Turecko pristúpili k štrukturálnym reformám na základe prísnych, ale spravodlivých podmienok. Transformujú svoje hospodárstva, posilňujú demokratické inštitúcie, modernizujú svoje systémy súdnictva a verejnej správy a bojujú proti organizovanému zločinu a korupcii.

Všetko sú to zložité otázky, ktoré si vyžadujú čas na riešenie. Preto napomáhame kandidátskym krajinám v ich úsilí o postupné riešenie týchto otázok. Náš nový prístup sa zakladá na troch pilieroch, ktorými sú právny štát, správa hospodárskych záležitostí a reforma verejnej správy. Pokiaľ ide o prvý pilier – právny štát –, kľúčové záležitosti, ako napr. reforma súdnictva a boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii sa v súčasnosti riešia na začiatku prístupového procesu. Vďaka tomu by zmeny mali byť v okamihu pristúpenia už pevne zakorenené, udržateľné a nezvratné.

Pokiaľ ide o druhý pilier – správu hospodárskych záležitostí –, vychádzame prirodzene zo skúseností získaných počas súčasnej hospodárskej krízy. Dôraz kladieme na konkurencieschopnosť a vytváranie stabilnejšieho a transparentnejšieho podnikateľského prostredia, ktoré je priaznivé pre zahraničné investície a rast. Od budúceho roka budeme krajinám západného Balkánu poskytovať lepšie usmernenia ohľadne ich makroekonomických, fiškálnych a štrukturálnych politík podľa vzoru európskeho semestra.

Tento rok sa sústreďujeme na tretí pilier – reformu verejnej správy. Tým budeme kandidátskym krajinám pomáhať pri zavádzaní moderných, efektívnych a odpolitizovaných verejných služieb pre svojich občanov.

Som hrdý na to, že táto dôveryhodná politika v oblasti rozširovania už prináša ovocie. Hoci sa tempo reforiem v jednotlivých kandidátskych krajinách líši, situácia sa zlepšuje takmer všade: Čierna Hora a Srbsko splnili podmienky na začatie prístupových rokovaní, Albánsko získalo status kandidátskej krajiny a Kosovo parafovalo dohodu o stabilizácii a pridružení.

Tieto rôzne úspechy majú do veľkej miery podobný pôvod: zintenzívnenie boja proti organizovanému zločinu, rešpektovanie ľudských práv a boj proti korupcii. A v Turecku, ktoré je jedným z našich hlavných partnerov, EÚ naďalej zostáva referenčným kritériom pre ďalšie prehlbovanie demokratických reforiem a transformácie.

Nedávny vývoj v našom východnom susedstve a v oblasti Stredomoria opätovne upriamuje našu pozornosť na širšiu otázku bezpečnosti a stability v Európe. Dôveryhodný proces rozširovania zahŕňajúci krajiny západného Balkánu a Turecko postupne premieňa situáciu v našom bezprostrednom susedstve, pričom sa dosiahli pôsobivé výsledky. Tento proces je osožný tak pre uvedené krajiny, ako aj pre nás, a je to cesta k bezpečnejšej, stabilnejšej a prosperujúcejšej Európe.