Schengenské „acquis“ a nové členské krajiny

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

minefi - dree

 

Schengenské „acquis“ znamená, že kontroly na vnútorných hraniciach členských štátov Schengenského priestoru by mali byť zrušené, a aplikované iba na ich spoločnej vonkajšej hranici. Implementačné nariadenia zahŕňajú všetky technické opatrenia, potrebné na zabezpečenie slobodného pohybu osôb bez ohrozenia bezpečnosti štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Schengenskej dohody, napríklad spoločná definícia požiadaviek na udeľovanie víz, koordinácia inštitúcií, zodpovedných za ochranu hraníc, zodpovednosť prepravcov v boji proti nelegálnej migrácii atď. Najdôležitejšou súčasťou je vytvorenie „Schengenského informačného systému“ (SIS), počítačovej siete, spájajúcej policajné stanice a konzulárnych agentov, a poskytujúcej všetky dôležité údaje o osobách a tovaroch, ktoré by mohli znamenať ohrozenie pre verejnú bezpečnosť.

Pre nové členské krajiny neexistuje odstupná doložka od tejto časti zmluvy. Z tohto dôvodu sú povinné stať sa súčasťou Schengenského priestoru. Zatiaľ však neboli považované za spôsobilé spĺňať všetky povinnosti, vyplývajúce zo „Schengenského acquis“. To bolo rozdelené na dve časti. Prvá obsahuje opatrenia, ktoré by sa mali aplikovať odo dňa vstupu krajiny. Sú to základné previerky a kontroly na vonkajších hraniciach Európskej únie, spoločná politika voči tretím krajinám v súvislosti s udeľovaním víz (nie však Schengenských víz), pravidlá pre prekračovanie vonkajších hraníc, policajná a colná spolupráca, boj proti nelegálnej imigrácii atď. Pre tieto opatrenia neexistujú žiadne prechodné obdobia. Druhá časť obsahuje ustanovenia, ktoré umožnia zrušenie vnútorných hraníc Schengenského priestoru, a bude použiteľná až keď budú všetky ostatné členské štáty Schengenského priestoru jednomyseľne presvedčené, že nová členská krajina je schopná zabezpečiť účinnú implementáciu týchto nariadení.


Celý text analýzy nájdete na stránke EurActiv.com.