Solidarita povedie k prosperite

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Dnes máme slobodnú a demokratickú Litvu v Európskej únii – spoločenstve, ktoré je napriek svojej rôznorodosti zjednotené spoločne zdieľanými hodnotami. Som šťastná, že dnes budujeme spoločnosť založenú na princípoch slobody, demokracie a rovnosti každého člena spoločnosti, rovnosti medzi mužmi a ženami.

Stratégia EU 2020 je ambicióznym cieľom EÚ. Ciele určené na európskej úrovni by sa mali odraziť do veľmi konkrétnych záväzkov a krokov členských krajín.

Našim konečným cieľom je silná Európska únia – dynamická, poznatkovo orientovaná a konkurencieschopná ekonomika s udržateľným rastom, fiškálnou stabilitou a väčším počtom lepších pracovných miest. Vidím Európu bezpečnú vo vnútri aj navonok, postavenú na princípe solidarity.

Členské štáty EÚ musia prebrať politickú zodpovednosť pri implementovaní stratégie EÚ 2020. Úspešné výsledky programov závisia od spoločných krokov inštitúcií EÚ, politických lídrov, členských krajín a ľudí. Litva stojí plne za záväzkom prispieť k vytvoreniu prosperujúceho a silného spoločenstva európskych národov.

Napriek snahám a pokroku, dosiahnutom v posledných rokoch, stále existujú príklady nerovného postavenia žien. Svetu politiky, podnikania a vedeckého pokroku tradične dominujú muži.

V 21. storočí máme mnoho aktívnych, vzdelaných a úspešných žien. Ich úspechy v profesionálnej i spoločenskej oblasti prispievajú k blahobytu a prosperite Európskej únie. Želám si, aby ženy realizovali svoje ambície, aby boli aktívne, dynamické a konkurencieschopné členky európskej spoločnosti, aby dosiahli úspešné výsledky na národnej a európskej úrovni, ako aj za hranicami EÚ.

Želám si, aby európske ženy zvýšili svoj vplyv, aktívne sa zapojili do rozhodovacích procesov a postavili sa do čela formovania globálnej verejnej mienky, a do čela potrebných zmien.

Autorka je prezidentkou Litvy

Komentár bol napísaný pre portál EurActiv ku Dňu žien ako "ženský príspevok" známych Európaniek k diskusii o stratégii EÚ 2020.