Za Európu s ľudskou tvárou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Skupina viac ako 400 mimovládnych organizácií z celej Európy odštartovala kampaň, ktorej cieľom je zaviazať kandidátov do Európskeho parlamentu k presadzovaniu zodpovednosti nadnárodných korporácií, etických pravidiel lobbingu, reformy finančnej architektúry a revízie obchodnej politiky EÚ. Kampaň koordinuje organizácia Priatelia Zeme. K tomuto záväzku sa hrdo hlásim a prinášam preklad textu sľubu v plnom znení:

Sľubujem, že budem presadzovať transparentné pravidlá lobbingu

Európska verejnosť je stále viac znepokojená zo spôsobu, akým lobbisti veľkých korporácií ovplyvňujú rozhodnutia Európskej únie. Je nevyhnutné prijať opatrenia na zabezpečenie transparentnosti týchto vplyvov na rozhodovanie EÚ a opatrenia na ochranu politiky EÚ pred zajatím korporatívnych záujmov.

Aby mohla európska demokracia náležite fungovať, občania potrebujú vedieť, kto ovplyvňuje rozhodovanie EÚ a koľko peňazí je na toto ovplyvňovanie vynakladaných. Bohužiaľ, existujúci dobrovoľný register lobbistov Komisie je úplne nedostatočný: väčšina lobbistov ani nie je zaregistrovaných a v registri nie sú uvedené konkrétne mená jednotlivých lobbistov ani informácie o tom, ktoré záležitosti sú nimi ovplyvňované a koľko peňazí sa na toto ovplyvňovanie vynakladá. Ďalšie problematické aspekty lobbingu v EÚ, ako je privilegovaný prístup lobbistov k verejným činiteľom, sa vôbec neriešia.

Sľubujem, že vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu budem presadzovať:
– Náhradu súčasného nefunkčného registra lobbistov za povinný register lobbistov EÚ, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých konkrétnych lobbistov, legislatívnych dokumentov, ktoré sú nimi ovplyvňované a množstvo financií, ktoré lobbisti dostali od svojich klientov.
– Zabezpečenie toho, aby Európsky parlament podnikol nevyhnutné kroky na zákaz všetkých druhov stretov záujmov poslancov Európskeho parlamentu, vrátane zákazu, aby v priebehu svojho funkčného obdobia pôsobili ako lobbisti.
– Úplnú transparentnosť činnosti expertných a iných poradných skupín Európskej komisie a spoľahlivé zábrany proti privilegovanému postaveniu záujmových skupín v týchto skupinách a proti ich nevyváženému zloženiu.

Sľubujem presadzovať reformu finančnej architektúry

Sľubujem, že vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu podpíšem parlamentnú rezolúciu podporujúcu systémovú reformu finančnej architektúry a regulácie v záujme občanov EÚ a životného prostredia. Táto reforma musí obsahovať okrem iného:

– Legislatívu, zaväzujúcu všetky korporácie, vrátane bánk, zverejniť informácie o ich všetkých transakciách a účtovnej súvahe v jednotlivých krajinách za účelom zvýšenia transparentnosti, zamedzenia daňových únikov a obchádzania daňových povinností a potláčania korupcie.
– Silnú reguláciu investičných fondov, najmä tzv. hedge fondov a private equity fondov a ustanovenie dozorného orgánu nad touto reguláciou (ten by mohol napríklad zakázať špekulovanie s potravinárskym tovarom a obmedziť obchádzanie daňových povinností).
– Zavedenie daní z finančných transakcií a ziskov korporácií na vyváženie rozdelenia príjmov a na podporu financovania globálnych verejných statkov ako je vzdelanie, zdravotníctvo a ekologická premena hospodárstva.
Ďalej budem požadovať ustanovenie Európskej parlamentnej komisie, ktorá vytvorí návrhy revízie mandátu a demokratickej kontroly Európskej centrálnej banky, Maastrichtskej dohody a bankovej regulácie.

Sľubujem sa zasadiť o revíziu obchodnej politiky EÚ

Európska únia v súčasnej dobe vyjednáva obchodné dohody s africkými, ázijskými a juhoamerickými krajinami. Tieto dohody prinesú európskym korporáciám veľké zisky, avšak na úkor záujmov ľudí a životného prostredia, a to napriek tomu, že prioritami obchodnej politiky Európskej únie má byť podpora rozvoja, sociálnej a environmentálnej spravodlivosti a ľudských práv.

Sľubujem, že vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu:

– Budem naliehať na komisára EÚ pre obchod a na predsedu Európskej komisie, aby okamžite zastavili implementáciu tzv. Stratégie globálnej Európy, vrátane zavedenia moratória na uzatváranie dvojstranných a regionálnych dohôd o voľnom obchode.
– Budem presadzovať medzivýborové vyšetrovanie týkajúce sa dopadov spoločnej obchodnej politiky EÚ na otázky rozvoja, posilňovania ľudských práv, a to ako v Európe, tak v krajinách tretieho sveta.
– Podpíšem rezolúciu Európskeho parlamentu vyzývajúcu na prerušenie rokovacieho kola Svetovej obchodnej organizácie z Dohá a požadujúcej demokratickú reformu medzinárodného obchodného systému.
– Budem požadovať medzinárodné posúdenie dopadu finančnej a obchodnej liberalizácie na celosvetovú finančnú a ekonomickú krízu, celosvetovú potravinovú krízu a krízu klímy.

Sľubujem presadzovať zodpovednosť korporácií

Nadnárodné korporácie sú dôležitými hráčmi v globálnej ekonomike. Napriek tomu, že majú potenciál na to, aby prinášali rozvoj do oblastí, v ktorých pôsobia, veľa z nich sa v mnohých krajinách podieľa na systematickom porušovaní ľudských práv, práv miestnych komunít a práva životného prostredia.
Materské spoločnosti nadnárodných korporácií môžu ťažiť z činnosti svojich dcérskych spoločností a mať značnú kontrolu nad ich konaním bez toho, aby niesli právnu zodpovednosť za ich bezohľadné správanie alebo za trestné činy, ktorých sa dopustili. V dôsledku toho nemajú ľudia, ktorí sú obeťami týchto činov, možnosť domáhať sa nápravy. Tento stav navyše vedie k deformácii vnútorného trhu EÚ a k znevýhodňovaniu podnikateľov, ktorí sa správajú zodpovedne a na porušovaní ľudských práv a práv životného prostredia neprofitujú.

Sľubujem, že vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu budem podporovať:

– Vytvorenie nového legislatívneho rámca zodpovednosti korporácií, na základe ktorého budú európske korporácie a ich riaditelia právne postihnuteľní za sociálne a environmentálne dopady ich činností i činností ich dcérskych spoločností kdekoľvek na svete.
– Zavedenie povinnosti korporácií zverejňovať informácie o sociálnych a environmentálnych dôsledkoch ich činností, ktoré budú presné, porovnateľné a komplexné.
– Zákonné opatrenia, ktoré umožnia obetiam porušovania ľudských práv a práva na zdravé životné prostredie, spôsobeného európskymi korporáciami, obrátiť sa na európske súdy, a to i v prípade, keď k porušeniu týchto práv prišlo mimo EÚ.