Cezhraničné dialógy II – TS

Komerčný obsah

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta zajtra, t.j. štvrtok 25. septembra 2014 organizuje druhý ročník medzinárodnej konferencie s názvom „Cezhraničné  dialógy II. Posilnenie rozvoja prihraničnej oblasti medzi EÚ a Ukrajinou so zreteľom na regionálny rozvoj, investície a rozvoj sociálneho kapitálu v oblasti cezhraničnej spolupráce“. Podujatie sa uskutoční v historickej sále Evanjelického kolégia na Hlavnej 137 v Prešove.

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie je diskutovať o možnostiach zlepšenia spoločnej cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi, ktoré zdieľajú východnú schengenskú hranicu EÚ s Ukrajinou. Diskusia na konferencii by sa mala zamerať na vonkajšie a vnútorné faktory prospešné pre rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou a pre udržateľný rozvoj prihraničného regiónu. Na konferencii budú prítomní experti nielen z Ukrajiny, z krajín susediacich priamo so Zakarpatským a Ľvovským regiónom Ukrajiny (Slovensko, Poľsko, Maďarsko), ale o svoje skúsenosti z rozvoja cezhraničnej spolupráce sa podelia aj experti z Nemecka a Nórska.

Možné zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce by malo byť jedným zo stimulov ako prekonať hlavné výzvy a bariéry regionálneho, hospodárskeho a sociálneho rozvoja prihraničných regiónov. Súčasne je cieľom vzájomne sa informovať a koordinovať aktivity jednotlivých subjektov aktívnych v cezhraničnej spolupráci, a to aj vzhľadom na nové možnosti financovania cezhraničných projektov, či už v rámci Nórskeho finančného mechanizmu alebo európskeho programu ENI HU-RO-SK-UA 2014-2020.

Podujatie je otvorené pre širokú verejnosť.

Program konferencie

Kontakt:                             

Vladimír Benč

riaditeľ kancelárie

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Hlavná 11, 080 01 Prešov

Tel./fax: +421 51 772 10 18

Mob.: +421 907 939 905

www.sfpa.sk